Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden så välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

Exportsäljare - distans

Organisera och leda projekt inom försäljningsprocessen

Du får kunskap om hela säljprocessen från målbeskrivning och projektspecifikation till uppföljning, kostnadsanalys och rapportering.

Business English

Du lär dig utveckla affärskommunikationsfärdigheter i det globala affärsspråket engelska.

Exportkunskap inom EU

Du får kunskap om EU – dess bakgrund, organisation och beslutsformer som är behövliga för förståelsen av den gemensamma marknaden och dess möjligheter för företag.

Strategisk marknadsplanering och affärsutveckling

Du får kunskap om marknadsföringsstrategier gentemot kundgrupper och mot konkurrenter.

Strategisk omvärldsanalys

Du får kunskap om vikten av omvärldsanalys för strategisk utveckling av företag och organisationer.

Offentlig upphandlare/inköpare - distans

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Hållbarhet och kvalitet i samband med upphandling

Du får kunskap om hållbarhet som ett medel för utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Organisationens miljöarbete

Du får kunskap om upphandlarens roll i företagets miljöarbete och förståelse för gällande regelverk och lagstiftning med fokus på miljö.

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Organisationskunskap i offentlig förvaltning

Du får kunskaper om hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, samt god förståelse för hur politiska beslut påverkar verksamheten.

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Projekt- & utvärderingsprocess

Du får kunskap om hur olika utvärderingsmodeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur de själva praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller.

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Strategiskt inköp och upphandling

Du får en helhetssyn på inköpets betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och hur verksamheters krav påverkar målformuleringen för inköp.

Offentlig upphandlare/inköpare TUC YH

Supply Chain Management

Du får kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.

Fastighetstekniker 2 - Linköping

Energioptimering

Du får kunskap i att utföra beräkningar på olika åtgärder för att erhålla energibesparingar i byggnader.

Engelska för fastighetstekniker

Du får kunskaper i hur termer förknippade med fastighetsbranschen benämns på engelska.

Fastighetsföretagande och juridik

Du får förståelse för fastighetsförvaltning och självständigt kan du genomföra upphandling och beställa fastighetsanknuten service.

IT-stöd inom fastighetsbranschen

Du får förståelse för IT samt att du kan redogöra för hur IT används som stöd för arbetsuppgifter relaterade till branschen.

Projektorganisation

Du får kunskap om ett projekts olika faser, dvs. planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Lönespecialist - Jönköping

Lönespecialist TUC YH

Affärsengelska

Du utvecklar din förmåga att använda det engelska språket som ett verktyg inom lön- och personalfrågor.

Lönespecialist TUC YH

Organisation och ledning av löneprocesser

Du får en helhetssyn på löneprocessen och får kunskap om personalarbete med alla dess olika delar.

Lönespecialist TUC YH

Pedagogik

Du får förmågan att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt och metodiskt sätt.

Redovisningsekonom - Jönköping

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

Du får genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

Du får kunskap om de regler och lagar som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av dessa.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

Du får översiktlig kunskap om innebörden av en koncern, koncern-redovisning samt olika koncernbegrepp.

Strategisk inköpare - Linköping

Strategisk inköpare TUC YH

Business English

Du får tillräckliga kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö.

Strategisk inköpare TUC YH

Företagets miljöarbete

Du får kunskaper inom miljöområdet med bäring på inköp.

Strategisk inköpare TUC YH

Ledarskap och organisation

Du får förståelse för ledarskap, samt förstå vikten av självinsikt för att fungera som ledare, men även för att ledas.

Strategisk inköpare TUC YH

Projektledning

Du får kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas.

Strategisk inköpare TUC YH

Strategiskt inköp

Du får kunskap om hur inköpsorganisation inom tillverkande företag, offentlig sektor, handel, tjänsteföretag kan utformas.

Strategisk inköpare TUC YH

Supply Chain Management

Du får kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.

VVS-ingenjör - Jönköping

VVS-ingenjör TUC YH

Entreprenadjuridik

Du får grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

VVS-ingenjör TUC YH

Förvaltningsteknik

Du får fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering och genomförande av energianalys av byggnader.

VVS-ingenjör TUC YH

Kontroll och provning

Du lär dig hur kontroller och provning av utfört arbete genomförs, du får kunskap om vilken dokumentation som måste finnas i samband med kontroll och provning och AMA:s texter för provning och kontroll.

VVS-ingenjör TUC YH

Mätning och injustering

Du får fördjupad kunskap om hur man med hjälp av mätningar och beräkningar justerar in flödena i VVS-system.

VVS-ingenjör TUC YH

Styr-, regler- och övervakningsteknik

Du får bla kunskap om hur ett SCADA-system är uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå.