Offentlig upphandlare/inköpare

Pågående

Sep 2017 - Maj 2019 , Distans, Jönköping

Sep 2016 - Maj 2018 , Distans, Jönköping

Som offentlig upphandlare har du en viktig roll för alla som vill skapa kontakter och affärer med offentligheten. Du har kunskap om, och ser till att lagar och regler som stat, kommuner och landsting måste följa vid köp av varor och tjänster följs. I yrkesrollen kan det också ingå att arbeta med strategiska inköp, ett spännande område där du ena dagen kan besöka en mässa, och andra dagen sitta vid förhandlingsbordet. Den här utbildningen ger dig en perfekt kombination av inköp och upphandling, en kompetens som är starkt efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vad får jag lära mig?

Under utbildningen studerar du alla steg i den omväxlande inköpsprocessen och hur offentliga medel används effektivt i dessa – från omvärldsanalys, planering och genomförande till avslut och utvärdering. Samtidigt lär du dig hur flödet går från leverantör, via inköp och tillverkning, till förädling, lager, distribution och transport. En upphandlare har kunskap om de lagar som styr offentlig upphandling och du får insikt i avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och affärsjuridik.

Kommunikation är viktigt i detta yrke, därför får du under utbildningen lära dig att kommunicera skriftligt och muntligt, och anpassa ditt budskap efter mottagarens behov. Kommunikation är också en betydande del i förhandlingsteknik.

LIA – Lärande i arbete

En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under dina två LIA-perioder är du bl.a. delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en upphandling. Du lär dig även analysera inköpsprocessen och hur den fungerar i verkligheten, dvs. målformulering, strategi, verksamhetsutveckling och utvärdering.

Efter examen

Efter examen har du kompetens att arbeta både som upphandlare och inköpare inom myndigheter, kommuner och företag. Det råder stor brist på rätt kompetens och tillsammans med stora pensionsavgångar i framtiden, har du därför stora möjligheter till arbete efter din examen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplinen i studierna. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller också träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentor, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten. Har du närmare till Lidköping och intresset från andra studenter är tillräckligt stort, så kommer det finnas möjlighet att följa träffarna via videolänk på Campus Lidköping.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

 • Svenska 1 och 2
 • Matematik 1 och 2
 • Engelska 5 och 6

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet:

 • Yrkeserfarenhet är inte ett krav, men är meriterande

Poäng

410 YH-p (82 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Nästa utbildningsstart

Inga inplanerade starter men håll utkik på Facebook i jan-feb 2018 då vi får besked från MYH om vilka utbildningar vi får starta

 

Kontakt

Karin Wesström, utbildningsledare

Offentlig upphandlare/inköpare
072-395 95 79
karin.wesstrom@tucsweden.se

Ladda ner infoblad
 • ”En mycket bra utbildning som med facit i hand leder till ett roligt, spännande och utvecklande arbete. Många nya människor lär man känna under såväl utbildning som nytt arbete.”

  Therese Roos, tidigare studerande
 • ”Framtiden ser ljus ut, jag utvecklas varje dag och tycker att jag valde helt rätt utbildning. En utbildning som lett till ett jobb jag trivs jättebra med.”

  CECILIA GUSTAFSSON, TIDIGARE STUDERANDE
 • ”Utbildningen var riktigt bra och var en stor del av språngbrädan in i min arbetskarriär.”

  SIMON EKLUND, TIDIGARE STUDERANDE
 • ”LIA-perioderna gjorde att man lärde sig enormt mycket och fick växa in i sin nya yrkesroll på ett helt annat sätt än om man bara suttit i skolbänken.”

  MARIKA LÖNN ANDERSSON, TIDIGARE STUDERANDE

Utbildningsinnehåll

Business English, 15 YH-p

Kursen ska ge den studerande tillräckliga kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö. Kursen ska ge kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och förhandlingar, samt korrespondens med tonvikt på de situationer som förekommer inom inköpsprocessen.

Ekonomi; kalkylering, 30 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om vikten av ekonomistyrning för att uppnå olika verksamhetsmål. Den studerande ska kunna tillämpa metoder för budgetering, ekonomisk planering, kalkylering och uppföljning, samt förstå vikten av lönsamhetstänk. Den studerande ska ha förståelse för traditionella nyckeltal, årsredovisning och livscykelanalys.

Examensarbete, 15 YH-p

Kursen ska ge de studerande möjlighet att, utifrån de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de erhållit under utbildningen, genomföra ett examensarbete med teoretisk och praktisk förankring, samt med analyserande och ifrågasättande approach. De studerande ska kunna ge uttryck för en helhetssyn på olika arbetsuppgifter inom yrkes-området, visa djupare kännedom om yrkesspecifika problem och intressanta utvecklingstendenser.

Förhandlingsteknik, 15 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha mycket goda kunskaper i förhandlingsteknik och ha kunskap om olika verktyg och metoder för att kunna genomföra förhandlingar. Den studerande ska ha kunskap i arbete med olika case.

Hållbarhet och kvalitet i samband med upphandling, 10 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om hållbarhet som ett medel för utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Den studerande ska ha insikt att ett idealt läge för samhället innebär att levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ett ekologiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Inköps- och upphandlingsprocessens olika steg, 35 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha goda kunskaper i inköpsprocessens olika steg, från omvärldsanalys, planering, genomförande, avslut och utvärdering i en målstyrd verksamhet. Den
studerande ska förstå sambanden mellan strategiskt, taktiskt och operativ upphandlingsarbete.

Kommunikation, 20 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha mycket goda kommunikativa färdigheter både skriftligt och muntligt, samt kunna anpassa sitt budskap efter olika mottagares behov och kopplat till yrkesrollen. Den studerande ska ha goda kunskaper i hur en utredning ska genomföras och vikten av ett korrekt språk.

LIA (Lärande i arbete) 1, 50 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget, förknippade med de kurser som studenten hittills genomfört i utbildningen. Den studerande ska ha varit delaktig i att göra avtalsuppföljning och kvalitetskontroll av en genomförd upphandling, samt få insikt i det dagliga arbetet på en upphandlingsavdelning.

LIA (Lärande i arbete) 1, 60 YH-p

Kursen ska ge den studerande möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna inom en offentlig inköpsorganisation. Den studerande ska kunna analysera inköpsprocess och hur den fungerar i praktiken, från målformulering och strategi till verksamhetsutveckling och utvärdering. Kursen ska utveckla den studerandes förståelse och förmåga att genomföra upphandlingar som ligger i linje med organisationens uppsatta målsättning.

Organisationens miljöarbete, 10 YH-p

Kursen syftar till att ge kunskaper inom miljöområdet med bäring på inköp. Den studerande ska kunna begrepp och lära sig att förstå hur man på miljöområdet kan möta lagstiftning, regelverk, marknadskrav med hjälp befintliga verktyg och system. Detta innebär bl a genomförande av miljökalkyler. Dessutom ska den studerande kunna bearbeta, analysera och värdera fakta hämtade från ett företags miljöredovisning

Organisationskunskap i offentlig förvaltning, 25 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, samt god förståelse för hur politiska beslut påverkar verksamheten. Kursen ska också ge kunskap om ledarskapets betydelse för organisationens utveckling. Den studerande ska ha verktyg och metoder för praktiskt ledningsarbete.

Projekt- och utvärderingsprocessen, 25 YH-p

Kursen ska ge den studerande kunskap om hur olika utvärderingsmodeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur de själva praktisk kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller. Kursen ska ge den studerande insikt i vikten av tydlig kravställan inför skapandet av en god utvärdering.

Strategiskt inköp och upphandling, 30 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om vikten av en strategisk, taktisk och operativ planeringsnivå. Den studerande ska ha en helhetssyn på inköps betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och hur verksamheters krav påverkar målformuleringen för inköp. Den studerande ska ha kännedom om vilka resurser som krävs för att styra en inköpsfunktion och vilka strategier och målsättningar som kan vara lämpliga att arbeta med. Den studerande ska ha kunskap om olika perspektiv på hållbar utveckling samt förståelse för hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i upphandlingsprocessen.

Supply Chain Management, 20 YH-p

Kursen ger kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare. Flödet följs från leverantör via inköp, förråd, tillverkning och förädling, lager, distribution och transport. Den studerande ska få förståelse för hur inköpsfunktionen samverkar med andra funktioner, såväl tekniskt som ekonomiskt, för att skapa en effektiv Supply Chain. Kursen ska ge den studerande ett helhetstänkande och förståelse för samtliga flöden i en verksamhet samt hur dessa kan påverka ett företag ekonomiskt.

Upphandlingsjuridik, 50 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om de lagar som reglerar offentlig upphandling, med tonvikt på LOU, LUF, LOV. Den studerande ska ha insikt i olika lagrum och när dessa kan tillämpas, samt ha god insikt i när expertis bör tillfrågas. Den studerande ska ha insikt i avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, incoterms och affärsjuridik.

Samarbetspartners

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Utbildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på välutbildade Offentlig upphandlare/inköpare.