Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG, ANLÄGGNING & FASTIGHET

Ekonomi & investeringsbedömning

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om bla kalkylränta/diskonteringsränta, payback och diskonterad payback, investering/operativ kostnad.

Ellära

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper i att utifrån schemaunderlag utföra elarbeten.

Energioptimering

LINKÖPING
Lär dig genomföra en energikartläggning, göra en energideklaration samt föreslå relevanta energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter.

Energisystemanalys

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

Engelska för fastighetsbranschen

LINKÖPING
Ger kunskaper i engelsk kommunikation och i hur termer förknippade med fastighetsbranschen benämns på engelska.

Entreprenadjuridik

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

Fastighetsekonomi

LINKÖPING
Lär dig företagets budgetarbete, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering och kalkyler.

Styr- & reglerteknik

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om hur ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) är uppbyggt och hur det fungerar.

EKONOMI, ADMINISTRATION & FÖRSÄLJNING

Lönespecialist TUC YH

Affärsengelska

JÖNKÖPING
Ger kunskap i det engelska språket för dig som arbetar inom löne- och personalfrågor.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsjuridik & avtal

DISTANS (TRANÅS)
Ger förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikt om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär.

Key Account Management YH TUC

Affärsjuridik & avtal

DISTANS (LINKÖPING)
Ger de teoretiska och praktiska grunderna om juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikter om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

DISTANS (TRANÅS)
Ökar förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, samt att kunna analysera marknadens behov och efterfrågan.

Key Account Management YH TUC

Att organisera & leda projekt

DISTANS (LINKÖPING)
Ger kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i säljprocessen.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

TRANÅS
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du lär dig söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

JÖNKÖPING
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du kan söka relevant rättsinformation.

Key Account Management YH TUC

Business English

DISTANS (LINKÖPING)
Ger fördjupade kunskaper i affärskommunikation i det globala affärsspråket engelska.

Företagssäljare B2B TUC YH

Försäljningsstrategier

DISTANS (LINKÖPING)
Ger kunskap om ett affärsmässigt synsätt och effektiva försäljningsstrategier.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

TRANÅS
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Tullspecialist TUC YH

Import - Export Norge

LINKÖPING
Ger kunskaper om tulldeklarationer för Norge och kunskaper för att kunna göra importer till Norge och export från Norge.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

JÖNKÖPING
Ger utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

TRANÅS
Ger utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Tullspecialist TUC YH

ISP & exportkontroll

LINKÖPING
Ger kunskap om och insikt i Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och dess funktion.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

JÖNKÖPING
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

JÖNKÖPING
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

TRANÅS
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Lönespecialist TUC YH

Lönearbetets innehåll & processer

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönearbete och löneprocessen.

Lönespecialist TUC YH

Personalekonomi

JÖNKÖPING
Ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi och kunskap om personalekonomi med alla dess olika delar.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Tullspecialist TUC YH

Strategi för handel

LINKÖPING
Ger insikt och kunskap om företagets strategi för en resurs- och kostnadseffektiv handel.

Key Account Management YH TUC

Strategisk marknadsföring

DISTANS (LINKÖPING)
Ger de teoretiska och praktiska grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot kundgrupper och mot konkurrenter.

Key Account Management YH TUC

Strategisk omvärldsanalys

DISTANS (LINKÖPING)
Ger en inblick i och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser.

Företagssäljare B2B TUC YH

Säljarens ekonomi

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om hur man prissätter produkter, vilka marginaler man jobbar med och vad dessa marginaler ska täcka för kostnader.

Tullspecialist TUC YH

Uppföljning & egenkontroll

LINKÖPING
Ger kunskap för att följa upp och kontrollera fakturor mot bokföring och tulldeklarationer.

HOTELL & RESTAURANG

Ledarskap & arbetsledning

DISTANS (TRANÅS)
Utvecklar din förmåga att självständigt leda och utveckla en personalgrupp inom en måltidsverksamhet.

Organisation & arbetsrätt

DISTANS (TRANÅS)
Utvecklar dina kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och lagstiftning.

Sjukvård & socialt arbete

Socialpedagogik

JÖNKÖPING
Ger insikt i socialpedagogikens framväxt och dominerande idéer, samt den tillämpning som råder inom vård och behandling.

Metoder i arbete med personer med demens

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap för att använda olika metoder som t.ex. funktionsbevarande arbetssätt och jag-stödjande arbetssätt.

TEKNIK, TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Automationsteknik

LINKÖPING
Ger kunskaper om kraftelektroniska komponenters funktion och användning, regler- och övervakningssystem.

Fördjupad elkonstruktion, CAD & 3D-modellering

LINKÖPING
Ger färdigheter i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med CAD.

Investeringsbedömning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskaper och färdigheter om payback, investeringskalkylering, Life Cycle Cost (LCC) och Levelized Cost of Energy (LCOE).

Projektledning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Regelverk, stödsystem & försäkring

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap om befintliga regelverk och stödsystem gällande solcellsbranschen.

Upphandling av solcellsanläggning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap och färdighet i kravspecifikation och genomförande av en upphandling.