Enstaka kurser inom yrkeshögskolan

Vi erbjuder dig möjligheten att kostnadsfritt läsa en eller flera av de kurser som ingår i de yrkeshögskoleutbildningar vi bedriver. Det är en perfekt möjlighet för dig själv eller för någon av dina anställda att få den kompetens som behövs. Du kan välja kurser ur flera olika utbildningar och själv skapa den kompetensutveckling du vill ha. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Inom yrkeshögskolan motsvarar 5 YH-poäng en veckas heltidsstudier. Studietakten och antalet schemalagda träffar varierar beroende på vilken utbildning det gäller. Det är samma behörighetskrav och eventuella urval som vid ordinarie antagning så din ansökan följer samma process som för de som söker till en hel utbildning. När du har gått kursen och har fått godkänt, utfärdas ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. Antalet platser som erbjuds varierar från kurs till kurs.

Vi har en stor mängd varierande utbildningar inom många olika områden. Kurserna är kategoriserade efter vilket område utbildningen de ingår i, tillhör. De olika områdena är Bygg & anläggning, Ekonomi, marknad & försäljning, Sjukvård & socialt arbete samt Teknik, tillverkning & drift. Flera av våra kurser ges på distans, med närträffar i någon av våra fem orter; Stockholm, Linköping, Tranås, Jönköping och Lidköping.

Välkommen att kika runt och se vilka kurser vi erbjuder just nu.

BYGG, ANLÄGGNING & FASTIGHET

Ekonomi & investeringsbedömning

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om bla kalkylränta/diskonteringsränta, payback och diskonterad payback, investering/operativ kostnad.

Ellära

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper i att utifrån schemaunderlag utföra elarbeten.

Energioptimering

LINKÖPING
Lär dig genomföra en energikartläggning, göra en energideklaration samt föreslå relevanta energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter.

Energisystemanalys

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.

Engelska för fastighetsbranschen

LINKÖPING
Ger kunskaper i engelsk kommunikation och i hur termer förknippade med fastighetsbranschen benämns på engelska.

Entreprenadjuridik

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar.

Fastighetsekonomi

LINKÖPING
Lär dig företagets budgetarbete, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering och kalkyler.

Fjärrvärme- & fjärrkylesystem

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om fjärrvärme- och fjärrkylesystem, deras uppbyggnad och konstruktion samt om olika driftsituationer.

Installationsteknik & installationssamordning

LINKÖPING
Ger fastighetstekniska kunskaper, färdigheter och kompetenser inom installationsteknik och installationssamordning.

IT-stöd & digitalisering

LINKÖPING
Ger kunskaper inom digitaliseringen av fastighetsbranschen genom omvärldsanalys i befintlig teknik.

Kyl- & värmepumpsteknik

DISTANS (TRANÅS)
Ger fördjupade kunskaper om regelverk och deras tillämpningsområden.

Miljöcertifiering & hållbarhet

TRANÅS
Ger kunskaper om certifieringar av energiledningssystem, tjänster och byggnader, som ISO 5000 och Miljöbyggnad.

Solenergi

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om olika tillämpningar för att nyttja solenergi och hur man beräknar energiutbytet vid en specifik installation.

Styr- & reglerteknik

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om hur ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) är uppbyggt och hur det fungerar.

Ventilationssystem

DISTANS (TRANÅS)
Ger de tekniska och fysikaliska kunskaper som krävs för att kunna utforma och dimensionera byggnaders ventilationssystem.

EKONOMI, ADMINISTRATION & FÖRSÄLJNING

Tullspecialist TUC YH

Affärsengelska

LINKÖPING
Ger kunskaper om engelsk kommunikation som används i internationella sammanhang relaterade till tulladministration.

Lönespecialist TUC YH

Affärsengelska

JÖNKÖPING
Ger kunskap i det engelska språket för dig som arbetar inom löne- och personalfrågor.

Företagssäljare B2B TUC YH

Affärsmannaskap

JÖNKÖPING
Ger förmågan att se företagets marknad ur ett nationellt och internationellt perspektiv, och att analysera marknadens behov och efterfrågan.

Lönespecialist TUC YH

Arbetsrätt

JÖNKÖPING
Ger kunskap om de lagar, regler och kollektivavtal som styr den svenska arbetsmarknaden.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

JÖNKÖPING
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du kan söka relevant rättsinformation.

Redovisningsekonom TUC YH

Beskattningsrätt

STOCKHOLM
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis, och du kan söka relevant rättsinformation.

Företagssäljare B2B TUC YH

Business English

DISTANS (TRANÅS)
Ger kompetens i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska.

Företagssäljare B2B TUC YH

Digital marknadsföring & affärer via nätet

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper om hur informationsteknik kan användas i den digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Redovisningsekonom TUC YH

Engelska för ekonomer

JÖNKÖPING
Ger kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska.

Redovisningsekonom TUC YH

Finansiering & kalkylering

JÖNKÖPING
Ger kunskaper i ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering.

Tullspecialist TUC YH

Företagsekonomi

LINKÖPING
Ger kunskap om de faktorer som påverkar ett företags ekonomi samt att du kan principerna för företagets redovisning, bokslut och ekonomiska planering.

Företagssäljare B2B TUC YH

Försäljningsstrategier

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskap om ett affärsmässigt synsätt och effektiva försäljningsstrategier.

Redovisningsekonom TUC YH

Handelsrätt

JÖNKÖPING
Ger kunskaper om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden.

Strategisk inköpare/upphandlare TUC YH

Hållbara inköp

STOCKHOLM
Ger kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling.

Tullspecialist TUC YH

Import - Export Norge

LINKÖPING
Ger kunskaper om tulldeklarationer för Norge och kunskaper för att kunna göra importer till Norge och export från Norge.

Tullspecialist TUC YH

Incoterms 2010

LINKÖPING
Ger kunskaper om moderna transportsystem, logistiklösningar och om internationellt erkända regler, Incoterms.

Redovisningsekonom TUC YH

Internredovisning

JÖNKÖPING
Ger utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Tullspecialist TUC YH

ISP & exportkontroll

LINKÖPING
Ger kunskap om och insikt i Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och dess funktion.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

JÖNKÖPING
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

STOCKHOLM
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Koncernredovisning

TRANÅS
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

JÖNKÖPING
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom TUC YH

Löneadministration

STOCKHOLM
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas samt hur man utför löneuträkningar.

Lönespecialist TUC YH

Lönearbetets innehåll & processer

JÖNKÖPING
Ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönearbete och löneprocessen.

Företagssäljare B2B TUC YH

Marknadsföring

DISTANS (TRANÅS)
Ger en förståelse för innebörden av marknadsföring och vilken roll försäljning, liksom säljaren, spelar i denna process.

Lönespecialist TUC YH

Personalekonomi

JÖNKÖPING
Ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi och kunskap om personalekonomi med alla dess olika delar.

Redovisningsekonom TUC YH

Praktisk ekonomistyrning

JÖNKÖPING
Ger färdigheter i att sammanställa beslutsunderlag samt förmåga att bedöma olika besluts ekonomiska effekter.

Företagssäljare B2B TUC YH

Projektledning i säljprocessen

JÖNKÖPING
Ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Tullspecialist TUC YH

Strategi för handel

LINKÖPING
Ger insikt och kunskap om företagets strategi för en resurs- och kostnadseffektiv handel.

Tullspecialist TUC YH

Särskilda förfaranden

LINKÖPING
Ger kompetens om det tullförfarande som kallas särskilda förfaranden.

Tullspecialist TUC YH

Tullvärde

LINKÖPING
Ger kunskaper om fastställande av tullvärde och vad ett tullvärde består av.

Tullspecialist TUC YH

Uppföljning & egenkontroll

LINKÖPING
Ger kunskap för att följa upp och kontrollera fakturor mot bokföring och tulldeklarationer.

Tullspecialist TUC YH

Ursprung & frihandelsavtal

LINKÖPING
Ger kunskaper om överenskommelser om handel utan tullar eller andra hinder, samt att du får kunskaper om frihandelsavtal.

HOTELL & RESTAURANG

Arbetsledare inom måltidsservice TUC YH

Ledarskap & arbetsledning

Utvecklar din förmåga att självständigt leda och utveckla en personalgrupp inom en måltidsverksamhet.

Arbetsledare inom måltidsservice TUC YH

Livsmedel & alkohollagstiftning

Utvecklar och fördjupar din kunskap om livsmedelslagstiftningen.

Sjukvård & socialt arbete

USK psykiatri TUC YH

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskaper i olika handledningsmodeller och i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen.

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt

DISTANS (TRANÅS)
Ger kunskaper i olika handledningsmodeller och i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen.

Socialpedagogik

JÖNKÖPING
Ger insikt i socialpedagogikens framväxt och dominerande idéer, samt den tillämpning som råder inom vård och behandling.

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi

JÖNKÖPING
Ger insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang.

TEKNIK, TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Automationsteknik

LINKÖPING
Ger kunskaper om kraftelektroniska komponenters funktion och användning, regler- och övervakningssystem.

Batterilager & smarta system

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap om batterilager och hur de kan användas.

Elkonstruktion CAD

LINKÖPING
Ger kunskaper i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med CAD.

Entreprenadjuridik, LOU, arbetsmiljö & säkerhet

LINKÖPING
Ger kompetens i entreprenadjuridik och kunskaper om AB (AB04, ABT06, ABK09) och om LOU.

Fördjupad elkonstruktion, CAD & 3D-modellering

LINKÖPING
Ger färdigheter i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation av eltekniska system med CAD.

Projektledning

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning.

Regelverk & standarder

LINKÖPING
Ger kunskaper i regler och standarder som motsvarar Elsäkerhetsverkets Föreskrifter och maskindirektivets 60204.

Regelverk, stödsystem & försäkring

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap om befintliga regelverk och stödsystem gällande solcellsbranschen.

Utformning av solcellssystem

DISTANS (JÖNKÖPING)
Ger kunskap om solelsystemets uppbyggnad och hur dess ingående komponenter samverkar i ett solkraftverk.