Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Behandlingspedagog

Utbildningen ger den kompetens som behövs för att arbeta med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld, och kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt.

Utbildningen sker på distans, och pågår november 2020 till september 2022.

Som behandlingspedagog möter personalen barn, ungdomar eller vuxna med behov av stöd av olika slag. Det kan handla om missbruk, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Personen har en central roll i människors liv, och under perioder kan rollen vara både krävande och påfrestande samtidigt som den är meningsfull och utvecklande.

Utbildningen ger en bred beteendevetenskaplig grund, där behandlingsmetoder och förhållningssätt, behandlingsarbete och utvecklingspsykologi är centrala delar. Deltagaren får även kunskap om etnicitet och integration, ledarskap, grupp- och personlighetspsykologi, kost, samt om journalföring, socialrätt och dokumentation. I yrkesrollen har personalen sedan kompetens för att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Många arbetsgivare efterfrågar fördjupade kunskaper om neuropsykiatri, integration, trauma och motiverande samtal vilket den här utbildningen ger.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Personen ansvarar för sin studietid och det gäller att ha självdisciplin. Deltagaren kan själv välja när den ska studera, men måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för webbaserade föreläsningar, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men en del av kurserna innehåller också fysiska träffar i Linköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Utbildningens kurser

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Behandlingsmetoder & förhållningssätt

45 YH-poäng
Ger fördjupade kunskaper inom olika metoder och dess tillämpning, speciellt skilda kognitiva metoder och tekniker. Betydelsen av ett salutogent perspektiv vare sig det gäller fokus på diagnoser, metod eller jag-funktioner.

Etnicitet & integration

20 YH-poäng
Ger grundläggande kunskaper om olika kulturer, dess särart och tillgångar för att underlätta relationer och behandlingsarbetet.

Examensarbete

20 YH-poäng
Deltagaren ska utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser genomföra ett examensarbete. Teoretisk och praktisk förankring samt en analyserande och ifrågasättande approach.

Grunder i behandlingsarbetet

45 YH-poäng
Ger bred orientering om de fundament som behandlingsarbetet vilar på, dess begrepp, framväxt och historiska utveckling.

Grupp- & personlighetspsykologi

25 YH-poäng
Ger kunskaper om arbetsgruppen som psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för möjligheterna att utföra ett kvalitativt gott behandlingsarbete.

Ledarskap – i teori & praktik

20 YH-poäng
Ger kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla deltagarens ledarskap. Ger färdigheter i att förstå vikten av att inhämta information om de juridiska ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig till.

LIA 1

60 YH-poäng
Deltagaren får träning och arbetslivserfarenhet i olika typer av behandlande verksamhet och lär sig omsätta och pröva den teoretiska kunskapen inhämtad under studietiden.

LIA 2

70 YH-poäng
Under LIA 2, som är en fortsättning på LIA 1, fördjupas och cementeras kompetensen att verka som behandlingspedagog.

Psykiatri

20 YH-poäng
Ger fördjupade kunskaper och förklaringsmodeller vad avser psykiatriska diagnoser, samt begreppet normalitet och dess relativitet.

Socialpedagogik

10 YH-poäng
Ger insikt i socialpedagogikens framväxt och dominerande idéer samt den tillämpning som råder inom vård och behandling.

Socialrätt & dokumentation

30 YH-poäng
Ger kunskaper och färdigheter inom de civilrättsliga och offentligrättsliga områdena som ligger till grund för behandlingsarbetet samt kunskaper om de konsekvenser som tillämpningen av lagar medför.

Sociologi

15 YH-poäng
Ger insikt i sociologins dominerande idéer och påverkan. Ger kunskaper om stratifiering, socialisationsprocessens arenor, aktörer och agenter samt inklusion/exklusion, vi- och de-perspektiv.

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi

10 YH-poäng
Ger insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang för klienter med skiftande bakgrund.

Utvecklingspsykologi

30 YH-poäng
Ger grundläggande kunskaper om utvecklingspsykologisk teori med avseende på relevans för yrket som behandlingspedagog.