Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Redovisningsekonom

Ekonomi är en central del i varje företag och organisation. Yrket som redovisningsekonom innebär varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering. Utbildningen och kurserna är framtagna i  nära samarbete med arbetslivet vilket ger den kompetens som efterfrågas.

Utbildningen sker på distans, och pågår januari 2021 till december 2022.

Utbildningens kurser ger fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Deltagaren lär sig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Förutom de teoretiska kunskaperna i ekonomi, får personen även praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Deltagaren lär sig självständigt löpande redovisning, kalkylering och budgetering, samt deklarationer för företag. Även bokslut och årsredovisning blir naturligt. Att tolka och tillämpa det juridiska regelsystemet, ha kunskap i löneadministration, samtidigt som personen använder och förstår ett affärssystem lär man sig också. Som redovisningsekonom arbetar man med helheten och kommunikationen kring redovisning och rapportering i samarbete med kollegor eller kunder.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Personen ansvarar för sin studietid och det gäller att ha självdisciplin. Deltagaren kan själv välja när den ska studera, men måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för webbaserade föreläsningar, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men en del av kurserna innehåller också fysiska träffar i Linköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten.

Utbildningens kurser

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier.

Affärssystem & redovisning

40 YH-poäng
Ger praktiska kunskaper i att använda ett affärssystem samt ökad insikt i affärssystems uppbyggnad och dess roll i organisationsutveckling.

Beskattningsrätt

50 YH-poäng
Ger genomgripande kunskaper inom ämnet beskattningsrätt utifrån svensk lagtext och praxis, och deltagaren lär sig söka relevant rättsinformation.

Engelska för ekonomer

10 YH-poäng
Ger kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska och ger deltagaren färdigheter i att kommunicera information och beslutsunderlag på engelska.

Examensarbete

10 YH-poäng
Utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser från utbildningen ska deltagaren genomföra ett examensarbete. Arbetet ska ha både teoretisk och praktisk förankring.

Finansiering & kalkylering

20 YH-poäng
Ger kunskaper i ekonomiska styrinstrument, metoder och verktyg som används för att följa upp och planera ekonomi och finansiering i företag eller verksamhet.

Företagsekonomi

20 YH-poäng
Ger kunskaper inom företagsekonomi samt ger insikt i företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi. Deltagaren får teoretiska kunskaper om olika företagsformer, företagsekonomiska begrepp och sambandet mellan dess olika delar.

Handelsrätt

50 YH-poäng
Ger kunskap om de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och förehavanden och deltagaren lär sig föreslå lösningar på juridiska problem och frågeställningar inom handelsrättens område.

Internredovisning

20 YH-poäng
Ger utökade kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Kommunikation

15 YH-poäng
Utvecklar och stärker deltagarens kommunikativa kompetens samt att i den kommande yrkesrollen, ge förståelse och insikt i kommunikationens betydelse, med fokus på det rådgivande samtalet.

Koncernredovisning

10 YH-poäng
Ger kunskap om innebörden av begreppet koncern och koncernredovisning. Deltagaren får kunskap om vad det innebär för ett företag att ingå i en koncern samt kompetens för att genomföra en enklare koncernredovisning.

LIA 1

25 YH-poäng
Ger kunskap om branschen, yrkesroller och arbetsmiljön på LIA-företaget. Deltagaren ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra enklare arbetsuppgifter på LIA-företaget.

LIA 2

40 YH-poäng
Ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Deltagaren ska självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget inom redovisning, fakturering, kalkylering, resultaträkning och bokslut.

LIA 3

45 YH-poäng
Deltagaren ska efter genomförd kurs ha utökade praktiska kunskaper samt självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter inom redovisningsområdet.

Löneadministration

20 YH-poäng
Ger kunskaper inom löneområdet, vilka lagar och regler som tillämpas samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Praktisk ekonomistyrning

20 YH-poäng
Ger färdigheter i att sammanställa beslutsunderlag samt förmågan att bedöma olika besluts ekonomiska effekter. Deltagaren lär sig att hantera situationer förenade med ekonomiskt beslutsfattande.

Redovisning

35 YH-poäng
Ger färdigheter i att kunna skapa en kassaflödesanalys, utföra bokslutsdispositioner samt skapa anläggningsregister. Deltagaren lär sig att självständigt genomföra redovisningsarbete på ett kvalitetssäkert sätt.

Har du några funderingar?

Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Carin Magg

Senior adviser, affärsutvecklare
Placeringsort: Tranås

070-685 33 86
[email protected]