Information angående Covid-19.

Till studerande och personer som utför tjänster i TUCs lokaler.

Ska du boka resa/boende? Tänk på att boka av/ombokningsbart då det med kort varsel kan komma nya restriktioner.

2022-02-09

Från och med idag, den 9 februari, hävs de flesta av de restriktioner och rekommendationer som varit en del av vår vardag de senaste två åren. För yrkeshögskolan och TUC innebär det nu att verksamheten kommer återgå till vår ursprungliga verksamhet. En omställningsperiod kommer ske till ordinarie verksamhet där all verksamhet ska ske enligt utbildningsplan senast 31 mars.

Den rekommendation som kvarstår är att du ska vara hemma när du är sjuk. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Ovaccinerade har särskilda rekommendationer för att minska risken för smitta eller allvarlig sjukdom. Som utbildningsanordnare har vi dock ingen skyldighet att anpassa verksamheten utifrån detta, utan ansvaret ligger på den som är ovaccinerad.

Vi ser fram emot att välkomna er alla tillbaka till vår verksamhet och vill tacka alla för ert tålamod, er flexibilitet och stöd under den här tiden.

2022-01-13

Med anledning av nya restriktioner från 12 januari:

I måndags kom FHM och regeringen med nya restriktioner som delvis rör vår verksamhet. Myndigheten för yrkeshögskolan vidhåller fortsatt att vi även framåt ska följa utbildningsplanen och genomföra våra utbildningar enligt den. De skriver:
”Det finns i dagsläget inga specifika rekommendationer som riktar sig mot de utbildningar som finns inom MYH:s ansvarsområde. Folkhälsomyndigheten säger att undervisningen är undantagen från de restriktioner som gäller i samhället i övrigt. Det innebär att anordnare ska fortsätta att genomföra utbildningen enligt beslutad utbildningsplan.”

De skriver dock att:
”Däremot gäller nu rekommendationer och restriktioner som riktar sig mot alla medborgare och mot arbetsgivare. Hur de ska tillämpas är en fråga för respektive medborgare och anordnare.”

Utifrån de allmänna rekommendationerna kommer TUC göra en översyn för att skapa mer luft i verksamheten genom att ställa om vissa klasser till distans där behov finnes. Vi har dock inget mandat att ställa om utbildningar på distans över längre period men kan välja att förlägga vissa moment eller kurser på distans.

Verksamhetsansvarig på respektive ort kommer att se över beläggning av klasserna och ta fram ett förslag i samverkan med berörda. Detta kommer att kommuniceras till studerande, utbildningskonsulter och andra externa som är berörda när planering är gjord.
Utöver detta kommer extra städning genomföras och skyltning samt markeringar kommer att sättas upp där det idag inte finns.

Fortsatt är det viktiga att var och en gör sitt yttersta för att följa de rekommendationer som finns och att hålla sig uppdaterade om rekommendationerna förändras.

2021-12-13

Den 7 december utkom nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten som gäller från den 8 december.

De restriktioner som utkommit omfattar inte specifikt yrkeshögskolan utan budskapet från Myndigheten för yrkeshögskola är att utbildningarna ska bedrivas enligt utbildningsplan. Det betyder att platsbundna utbildningar fortsatt ska bedrivas på plats och att föreläsningar, gästföreläsningar, studiebesök och LIA etc. ska genomföras enligt plan.

TUC som anordnare har dock beslutat att skjuta externa arrangemang såsom; mingel, mässor och föreläsningar som vänder sig till externa aktörer eller som bjuder in stor mängd externa aktörer till skolorna, på framtiden. Vi gör detta för att bidra till minskad smittspridning så att vi inte tvingas gå tillbaka till ett läge med distansstudier och hemarbete

I övrigt uppmanar vi alla att följa och hålla dig uppdaterad kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket skiljer sig mellan dig som är fullt vaccinerad och du som inte är det.

2021-09-22

I juni beslutade regeringen om att utbildningsanordnare skulle återgå till ordinarie undervisning och en stegvis tillbakagång har skett under början av höstterminen.

Den 7:e september kom också beskedet att många restriktioner tas bort från den 29:e september. Dock har det tillkommit rekommendationer för de som inte kunnat eller har valt att inte vaccinera sig.

Det är otroligt glädjande att vi nu kan ta ännu ett steg mot en normal vardag. Samtidigt är vi i ett läge där vi fortsatt behöver vara försiktiga och exempelvis vara hemma när vi har symptom.

Beskeden innebär att TUC kommer bedriva utbildningarna enligt utbildningsplan och att särskilda anpassningar inte kan göras framöver. Samtidigt är det viktigt att vi visar hänsyn, är hemma vid symptom och att du testar dig om du har misstänkta symptom. Om du skulle få konstaterad covid kontakta din utbildningsledare utan dröjsmål. Detta för att förhindra ytterligare smittspridning.

Kontakta din utbildningsledare vid frågor eller funderingar.

2021-06-03

Vi hälsar alla varmt välkomna tillbaka till skolan i augusti!

Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19. Rekommendationen är att utbildningar som ska bedrivas på plats, ska kunna göra det från och med den 1 juni. Med anledning av beslutet planerar TUC Yrkeshögskola att alla studerande ska kunna återgå till studier på skolan med start i augusti.

På skolan följer vi fortsatt alla de riktlinjer som skolan utformat utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förbygga en ev. uppkomst av smittspridning. Vi följer utvecklingen noggrant och rekommendationer och riktlinjer kan komma att ändras med kort varsel, beroende på Folkhälsomyndighetens bedömning av samhällsläget.

2021-02-25

Rekommendationerna som publicerades den 20 november 2020 gäller tills vidare.

2021-01-22

Rekommendationerna som publicerades här nedan den 20 november 2020 förlängs till och med den 31 mars 2021.

2020-11-20

På grund av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, lokala riktlinjer och ökad smittspridning av Covid -19, har TUC Yrkeshögskola beslutat att fortsätta bedriva distansundervisning, för alla utbildningar på våra skolor till och med den 31 januari 2021. Undantag kommer att göras för utbildningar med praktiska moment och examinationer som bedöms inte kan genomföras på distans, eller som krävs för att kunna erhålla examen. Upprop och introduktion av studerande kommer att ske på distans. Skolorna kommer att vara stängda under perioden.

För att förebygga smittspridning på skolan har vi följande riktlinjer:

Vi vill även uppmana dig att följa om myndighetens rekommendationer, då TUC uppdaterar sina riktlinjer utifrån dessa.

Till alla studerande och personer som utför tjänster på TUC, vill vi rikta ett tack för er förståelse och bra samarbete i rådande situation.

2020-11-18

Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens nya regionala riktlinjer och uppdaterar här så snart vi fått mer information.

2020-11-04

På grund Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, lokala riktlinjer och ökad smittspridning av Corona Covid-19, har TUC Yrkeshögskola beslutat att lägga om undervisning till distansundervisning, för alla utbildningar på ytterligare två skolor, Tranås och Jönköping mellan 9 november och 24 november. Skolorna kommer att vara stängda under perioden.

I övrigt gäller tidigare riktlinjer från 2020-10-27

2020-10-29

På grund Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer, lokala riktlinjer och ökad smittspridning av Corona Covid-19, har TUC Yrkeshögskola beslutat att lägga om undervisning till distansundervisning, för alla utbildningar på våra skolor i Linköping och Stockholm mellan 2 november och 19 november. Skolorna kommer att vara stängda under perioden.

I övrigt gäller tidigare riktlinjer från 2020-10-27

2020-10-27

TUC Yrkeshögskola kommer att fortsätta att både bedriva utbildningar på distans och på plats till sommaren 2021.

Från och med den 19 oktober 2020 gäller nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Till de tidigare allmänna råden läggs då en möjlighet att införa lokala allmänna råd.

För att förebygga lokala utbrott och smittspridning, vill vi tydliggöra vikten av att följa riktlinjer från Folkhälsomyndighetens och rutiner på skolan. Inom TUC har vi en beredskap för lokala riktlinjer från smittskyddsläkare och ev. utbrott på skolan. Det innebär att vi är förberedda på att snabbt lägga om platsbunden undervisning till distansundervisning.

För att förebygga smittspridning på skolan har vi följande riktlinjer:

De utbildningar som har nya studerande och praktiska moment prioriteras att få vara på plats på skolorna. Uppdelning i mindre grupper kan också bli aktuella vid obligatoriska praktiska moment, vissa tentamen och ev. redovisningar i grupper. Vid träning av praktiska behandling ska skyddsutrustning bäras i form av visir, munskydd och handskar.

Information om vad som gäller för din utbildning ges av ansvarig utbildningsledare.

Vi vill även uppmana dig att följa om myndighetens rekommendationer, då TUC uppdaterar sina riktlinjer utifrån dessa.

Till alla studerande och personer som utför tjänster på TUC, vill vi rikta ett tack för er förståelse och  bra samarbete i rådande situation.

2020-06-24

Information till studerande och personer som utför tjänster i TUC:s lokaler
Den 29 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att rekommendationen om distansundervisning pga. Corona Covid -19 upphävs från den 15 juni.
Med anledning av regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationerna har TUC genomfört en riskbedömning och tagit beslut om följande åtgärder, riktlinjer och policy på skolan hösten 2020.

Vi ser alla fram emot att successivt påbörja återgången till skolan. Vårt mål är att det ska ske med försiktighet. För att det ska fungera förväntar vi oss att alla tar ett personligt ansvar och följer de rekommendationer och riktlinjer som finns.
I våra riktlinjer utgår vi från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi vill även uppmana dig att följa myndighetens rekommendationer som kan förändras under sommaren. Vi på TUC uppdaterar våra riktlinjer utifrån dessa.

Vi önskar härmed alla studerande och personer som utför tjänster på TUC en skön sommar!

2020-06-08

Återgång till skolan angående Corona Covid -19
Den 29 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att rekommendationen om distansundervisning upphävs från den 15 juni. Med anledning av informationen kommer återgång av studier på plats, göras succesivt under augusti och september.

I nuläget gäller dock fortfarande regeringens beslut om förbud mot samlingar på mer än 50 deltagare och Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer om att hålla avstånd, handhygien och att stanna hemma när man har symptom.

Vi kommer med anledning av rekommendationerna begränsa och sprida ut antal studerande på skolan, bedriva vissa moment på distans samt utforma rutiner och regler kring hur vi vistas på skolan.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Därför kan ny information förändras snabbt. Innan du ska påbörja dina studier rekommenderar vi att du tar del av aktuell information här på vår hemsida.

2020-05-26

I nuläget gäller fortfarande att studerande inom Yrkeshögskolan ska bedriva studier hemifrån och på distans pga Corona Covid -19. Inom TUC Yrkeshögskola hoppas vi dock på att alla studerande succesivt ska kunna påbörja sina studier på skolan till hösten. Vi vill dock reservera oss, eftersom vi inte vet om eller när regeringen ändrar sina beslut.

Eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut, kan ny information om återgång av studier på skolan ske snabbt. Vi uppmanar därför studerande och samarbetspartners, att under sommaren regelbundet ta del av eventuell ny information här på vår hemsida.

2020-04-30

2020-04-02

Uppdaterad information angående utbrottet av Covid-19:

2020-03-17

Med anledning av regeringens presskonferens idag på förmiddagen och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kommer följande att gälla fram tills dess att nya beslut tas:

Det utreds också hur CSN kan anpassa regelverket kopplat till denna unika situation och nya beslut kan komma att fattas inom kort. Vi uppmanar alla som har frågor att vända sig direkt till CSN och hålla sig uppdaterad genom att besök sidan ovan.

2020-03-16

TUC Yrkeshögskola har hörsammat myndigheternas strävan att hejda utvecklingen av Covid-19. Vi vill bidra till att minska smittspridningen och skydda medarbetares och studerandes hälsa, särskilt de som befinner sig i riskgrupper. Därav har TUC:s ledning den 15 mars beslutat om följande åtgärder som gäller till vidare.

2020-03-12

TUC följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer därför inte att genomföra det inplanerade Öppet hus den 31 mars. Detta gäller samtliga orter; Stockholm, Linköping, Jönköping och Tranås.

2020-03-11

Den 10 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att man ser tecken i vissa regioner på samhällsspridning av Covid-19. Det finns fall där man inte lyckats säkerställa att sjuka personer varit i drabbade områden eller varit i nära kontakt med någon som varit i de drabbade områdena.

TUC följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de rekommendationer som gäller från och med nu innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion, även milda/lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Observera att denna rekommendation gäller alla, inte bara de som befunnit sig i drabbade områden.

Detta innebär att alla ska vara uppmärksamma på symptom (förkylning, influensa, luftvägsinfektion) och att stanna hemma så länge symptomen består. Detta berör alla i TUC:s verksamhet; dvs studerande, föreläsare och anställda.

TUC har bildat en arbetsgrupp som följer utvecklingen noga och löpande information kommer att ges när ny information finns tillgänglig från ansvariga myndigheter. I dagsläget kommer TUC fortsätta erbjuda undervisning enligt de utbildningsplaner som är överenskomna med Myndigheten för yrkeshögskolan. Studerande som har LIA-period följer LIA-platsens rutiner och rekommendationer.

Som studerande uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad kring händelseutvecklingen och följa den officiella information som finns att tillgå. Några länkar som kan vara lämpliga är:

Frågor och svar om Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Aktuell information om spridning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

Reserekommendationer och tips vid eventuella resor
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Information från CSN kopplat till Covid-19
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html

Vanliga frågor