Våld i nära relationer

Fakta

Datum

En halvdag.

Kontakta Carin Magg vid intresse.

Carin Magg
070-685 33 86
[email protected]

Våld i nära relationer är mycket vanligt och utgör ett stort samhällsproblem. Det förekommer oavsett klass, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Personal inom vård, omsorg, socialtjänst och skola får genom detta seminarium bättre kunskap om och förmåga att se våld i nära relation.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar inom vård, omsorg och skola och som vill ha grund-
läggande kunskaper om hot och våld i nära relationer.

Föreläsare

Susanne Didriksson – beteendevetare, terapeut, handledare och föreläsare med mer än 35 års yrkeserfarenhet.

Innehåll

  • Definitioner; vad menar vi med begreppet?
  • Offer och förövare – hur ser strukturerna ut?
  • Förekomst – hur vanligt är det med våld i nära relationer?
  • Vilka utsätts och vilka är i riskzon?
  • Olika aspekter av våld och normaliseringsprocess
  • Våldets konsekvenser
  • Uppbrottets processer
  • Vad kan vi göra för att förebygga?
  • Vad kan vi göra för att upptäcka?
  • Vad kan vi göra om/när vi upptäcker?