Vad är validering?

Validering handlar om att synliggöra en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig.

Varför validering?

Syftet med validering kan vara att till exempel anpassa ett pågående program till redan förvärvade kunskaper så att man som studerande inte behöver läsa om ämnen man redan kan. Du som har varit yrkesverksam ett par år kan därmed genom validering förkorta en utbildning avsevärt och få dokumentation på dina kunskaper.

Vad innebär validering?

Validering innebär alltså att man genomför en kartläggning, bedömning och värdering av en individs faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor, oberoende av hur de förvärvats – sammanfattningsvis en individs reella kompetens.

Denna kompetens kan ha utvecklats genom ett formellt lärande (organiserad utbildning inom det offentliga utbildningsväsendet), icke formellt lärande (organiserad utbildning vid sidan om det offentliga utbildningsväsendet) eller informellt lärande (från arbetslivet eller vardagen). Värderingen av den reella kompetensen dokumenteras i form av exempelvis betyg, intyg eller certifikat.

Begreppet validering kan även användas i sammanhang som innebär att man översätter redan existerande betyg, intyg eller certifikat från ett annat land till svenska förhållanden. Detta kallas för bedömning av utländsk utbildning, och innebär att man värderar individens formella utbildning snarare än den reella kompetensen.

Vem kan vara aktuell för validering?

En validering är individuell och en personlig bedömning måste alltid göras för att se om det finns möjlighet till validering eller inte. För mer information om dina möjligheter, vänligen kontakta oss för en diskussion.