Behandlingspedagog

Pågående

Sep 2017 - Maj 2019 , Lidköping

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna med problem? Vill du vara med och förändra deras livssituation? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog en utbildning för dig. Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld.

Salina pluggar till behandlingspedagog. Läs om hennes tankar och funderingar kring utbildningen och framtiden. 

I ditt yrke möter du barn, ungdomar eller vuxna med problem, beroende på vilken inriktning du väljer. Det kan handla om missbruk, spelberoende, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, som under perioder kan vara både krävande och påfrestande samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande.

Vad får jag lära mig?

I ditt yrke möter du utsatta barn, ungdomar eller vuxna, beroende på vilken inriktning du väljer. Det kan handla om missbruk, spelberoende, neuropsykiatriska diagnoser, psykosocial problematik, trauma eller ungdomar med identifikationsproblem. Som behandlingspedagog har du en central roll i människors liv, som under perioder kan vara både krävande och påfrestande samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande.

Utbildningen ger dig en bred beteendevetenskaplig grund, där sociologi, psykologi och psykiatri utgör centrala delar. Du får kunskap om behandlingens grunder, behandlingsmetoder och förhållningssätt, kunskaper om kost, hälsa och motion, samt om journalföring, lagstiftning och dokumentation. När du är klar har du kunskaper och färdigheter i att möta människor med olika bakgrund och förutsättningar.

På senare år har kompetens om neuropsykiatri, integration och trauma i allt större utsträckning efterfrågats av arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

LIA – Lärande i arbete

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter.

  • Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras av vissa LIA platser.
  • En del LIA platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år.

Efter examen

Du har kompetens att på ett ansvarsfullt och självständigt sätt arbeta som behandlingspedagog på Hvb-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för personer med trauma eller på resursskolor.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Svenska 2

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet:

  • Minst 2 års generell yrkeserfarenhet om minst 50% omfattning

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande ska genomföra ett inträdesprov, som inleds med en enkät. Därefter får de med högst poäng komma på en personlig intervju. Resultat från enkät samt intervju sammanställs och vägs samman med yrkeserfarenhet.

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Lidköping

Utbildningen finns även i

Distans med närträffar i Lidköping

Linköping

Jönköping

Nästa utbildningsstart

Inga inplanerade starter men se ovan för kommande starter i Linköping, Jönköping och på distans.

Kontakt

Caroline Ärleskog TUC YH

Caroline Ärleskog, utbildningsledare

070-527 87 11
caroline.arleskog@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

    Din sökning gav inga träffar, prova gärna att göra en ny sökning.

Utbildningsinnehåll

Sociologi, 10 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikt i för yrket relevant sociologisk teori samt ges ett historiskt perspektiv på samhällets utveckling, välfärdssamhällets uppbyggnad och dess betydelse för vård och behandling. Den studerande ska ha en insikt i socialisationsprocessen, dess aktörer och konsekvenser utifrån stratifikation och kulturella olikheter. Den studerande ska uppvisa kompetens och insikt i hur samhällsfenomen kan betraktas både utifrån individperspektiv och på strukturell nivå.

Behandlingsmetoder och förhållningssätt, 50 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper inom olika metoder och dess tillämpning, speciellt skilda kognitiva metoder och tekniker. Den studerande ska utifrån ett vetenskapligt perspektiv kritiskt granska olika metoder utifrån dess betydelse, lämplighet och användbarhet i förhållande till olika klienter. Den studerande ha kunskap om betydelsen av ett salutogent perspektiv vare sig det gäller fokus på diagnoser, metod eller jag-funktioner.

Etnicitet och integration, 20 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha god kännedom om olika kulturer, dess särart och tillgångar för att underlätta relationer och behandlingsarbetet. Den studerande ska ha insikt i olika bakgrunders
betydelse för identitetsutveckling och socialisation, samt ha kunskap för att möta människor från olika kulturer utifrån ett salutogent perspektiv.

Examensarbete, 20 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha genomfört ett examensarbete som knyter an till de teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. Rapporten ska ventileras i ett seminarium med opponent och respondent. Studenten ska ha förstått rapporten som verktyg för att lösa problem eller vidga sin kunskap.

Grunder i behandlingsarbetet, 50 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha en bred orientering om de fundament som behandlingsarbetet vilar på, dess begrepp, framväxt och historiska utveckling. Den studerande ska ha kunskap om det hermeneutiska perspektivet, dess särart och karaktär gentemot andra mer
deterministiska vetenskapsdiscipliner. Den studerande ska också vara väl införstådd med det salutogena perspektivets möjligheter och tillämpning samt arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Grupp och personlighetspsykologi, 30 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper om arbetsgruppen som psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för möjligheterna att utföra ett kvalitativt gott behandlingsarbete. Den studerande ska ha fått kompetens att verka i olika miljöer och arbetsgrupper där kollegors individuella olikheter och utbildning betraktas som en möjlighet att uppnå synergi och effektivitet. Den studerande ska ha kunskap, kompetens och färdighet för att i sin närmiljö kunna genomföra en informell debriefing.

LIA (Lärande i arbete) 1, 60 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha fått träning, förtrogenhetskunskap och arbetserfarenhet i olika typer av behandlande/pedagogisk verksamhet. Kursen ska även utveckla den studerandes tänkande och handlingsförmåga, samt dennes sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en yrkesgemenskap.

LIA (Lärande i arbete) 2, 70 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande ha fått träning och arbetserfarenhet i olika typer av behandlande/pedagogisk verksamhet. Kurserna ska även utveckla den studerandes tänkande och handlingsförmåga, samt dennes sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en yrkesgemenskap.

Psykiatri, 20 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha fördjupade kunskaper kring förklaringsmodeller vad avser störningar och avvikelser, samt begreppet normalitet och dess relativitet. Den studerande ska också ha fördjupade kunskaper om försvarsmekanismer, jag-funktioner, jag-styrka och jagsvaghet. Den studerande ska inneha förståelse och kompetens inom neuropsykiatriska diagnoser, komorbitet och antisocial personlighetsstörning, samt för begåvningshandikapp, arv/miljö, missbruk,kriminalitet och beroendeproblematik.

Sociallagstiftning och dokumentation, 20 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper om den lagstiftning som ligger till grund för behandlingsarbetet, ha kunskaper om de konsekvenser som tillämpningen av lagar medför i det dagliga behandlingsarbetet. Den studerande ska ha kunskap om det historiska perspektivet över välfärdssamhällets uppbyggnad, framväxten av juridiska riktlinjer och dess konsekvenser för vård och behandling. Den studerande ska ges kompetens i dokumentation, journalföring och behandlingsplanering, samt förmåga att sätta sig in och tolka sociala utredningar och förmedla dess centrala innehåll till klient.

Socialpedagogik, 10 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikt i pedagogikens framväxt och dominerande idéer, samt den tillämpning som råder inom vård och behandling. Den studerande ska ha kännedom om centrala begrepp och socialpedagogikens olika arenor.

Utomhuspedagogik/grön miljöterapi, 10 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikt i hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa och sammanhang för klienter med skiftande bakgrund. Den studerande ska ha kompetens och insikt i den potential som ligger i att kombinera traditionell miljöterapi med "gröna inslag", samt kunna belägga kunskapen med relevant forskning.

Utvecklingspsykologi, 30 YH-p

Den studerande ska efter avslutad kurs ha kunskaper och kompetens inom utvecklingspsykologisk teori med avseende på relevans för yrket som behandlingspedagog. Den studerande ska ha kunskap och kompetens att tillämpa övergången mellan utvecklingspsykologisk teori och praktiskt behandlingsarbete. Den studerande ska ha kunskaper om barndomens särskilda betydelse i en människas utveckling. Den studerande ska kunna använda de olika teoretiska perspektiven i sitt yrke och ha insikt i att dess förhållande är komplementärt.

Samarbetspartners

Tillsammans med företrädare från arbetslivet har vi arbetat fram denna utbildning som gör dig eftertraktad för arbetsgivare både i regionen och i resten av landet. Utbildningen är starkt efterfrågad av branschen då det råder brist på välutbildade behandlingspedagoger.