Logistiker

Pågående

Aug 2017 - Apr 2019 , Linköping

Aug 2018 - Apr 2020 , Linköping

Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och som logistiker styr du flöden av material, information och betalningar. För att skapa effektiva flöden arbetar du med ständiga förbättringar och maximerar värde samtidigt som du minimerar slöseri. Målet är att leverera en vara eller tjänst på rätt plats och i rätt tid, på ett så konkurrenskraftigt sätt som möjligt. Logistikern är spindeln i nätet som arbetar med både operativa och strategiska logistikfrågor.

Vad arbetar jag med?

I ditt arbete som logistiker är processer och flöden nyckelbegrepp. Den interna logistiken står i fokus, men även ämnen som yttre logistik, processinriktad verksamhetsutveckling, Lean, inköp, ledarskap, projektledning och kvalitet. Med din breda kunskap i Lean vet du hur produktionsteknik och produktionslogistik påverkar företagets ekonomiska resultat.

Du lär dig att analysera, planera, styra och utveckla företagets produktionslogistik så att material, maskiner och människor används så effektivt som möjligt. Med fokus på internationell, spedition och outsourcing styr du den globala logistikverksamheten. Du blir väl insatt i begreppet produktkvalitet och kan använda de verktyg som finns för att mäta och förbättra kvalitet. Du lär dig lösa problem, att presentera dem, samt att leda och genomföra projekt och processer. IT-system är en viktig del och du kan tillämpa och ansvara för att IT-system implementeras som stöd för logistik- och produktionsstyrning. Du arbetar med systematiskt miljö- och kvalitetsarbete.

Utbildningens områden spänner över både logistik, teknik, kvalitet och inköp vilket ger dig en bred bas och ett flertal inriktningar att jobba inom.

LIA – Lärande i arbete

Under 23 veckor av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Listan med exempel på jobb som du är kvalificerad för är lång. Du kan bla arbeta som logistiker, produktionslogistiker, produktionsplanerare, produktionsutvecklare, produktionsledare eller Lean-koordinator. Efter examen arbetar du i tillverkningsindustrin, tjänste- och transportföretag, IT-branschen, byggbranschen eller i den offentliga sektorn. Förutsättningarna på arbetsmarknaden är goda då företagens behov av kompetens är stort och framtiden för dig som logistiker är därför mycket lovande.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2
  • Engelska 5
  • Matematik 2abc
  • Logistik 1

eller motsvarande kompetens

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Linköping

Nästa utbildningsstart

Januari 2019 får vi besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vi får starta den på nytt. Följ oss på Facebook där vi lägger ut senaste nytt.

 

Kontakt

 Göran Wiggur TUC

Göran Wiggur, utbildningsledare

073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Examensarbete, 20 YH-p

Kursen ger dig möjlighet, utifrån de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du erhållit under utbildningen genomföra ett examensarbete. Du får möjligheten till fördjupning inom ett specifikt branschområde. Du visar en djupare kännedom om yrkesspecifika problem och intressanta utvecklingstendenser. Du genomför ett examensarbete med teoretisk och praktisk förankring, samt med analyserande och ifrågasättande approach.

Flödesekonomi, 25 YH-p

Kursen ger dig en introduktion till flödestänkande i företaget, med fokus på produktionssystemets uppbyggnad, produktionsfilosofi, kapitalbindningsaspekter, kundorderstyrning och samordning av varu- och informationsflöden. Flödesekonomi är ett område relaterat till Supply Chain Management och styrning av försörjningskedjor och försörjningsnätverk.

Företagsekonomi, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper inom ämnesområdet företagsekonomi och insikt i företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi. Du får kunskaper om företagets skatter och avgifter, intäkter och kostnader samt balans och resultat. Du ska kunna bedöma ett företags kassaflöde och likviditet, genom nyckeltal identifiera ett företags styrkor och svagheter, samt utföra kalkyler. Kursens ger dig också färdigheter i att utvärdera och analysera hur det logistiska flödet påverkar den totala kostnaden, samt förståelse för inköpsprocessens ekonomiska påverkan på kapitalbindning i omsättningstillgångar.

Grundläggande logistik, 25 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om logistiksystemets uppbyggnad, målsättningar, strukturer och styrningsprinciper. Du får grundläggande kunskaper om trender, relevanta teorier, metoder och begrepp inom logistikområdet.

Inköp, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskaper relaterade till inköpsfunktionens roll, värde och organisation. Du lär dig förstå och kan tillämpa de principer som styr en inköpsorganisation på den operativa, taktiska och strategiska nivån. Du kan hantera enklare inköpsrelaterade aktiviteter i ett varuproducerande bolag. Kursen belyser viktiga begrepp, verktyg och processer inom inköp, leverantörsstyrning och avtalshantering, med koppling till företagets övergripande strategi samt inköpsfunktionens roll i försörjningskedjor.

Internationell logistik, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om styrning av global logistikverksamhet med fokus på internationell spedition och riskhantering. Kursen behandlar utformning av försörjnings-, produktions- och distributionssystem över nationella gränser.

IT-stöd för produktionslogistik, 15 YH-p

Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) ur ett logistikperspektiv. Under kursens gång fokuseras IKT:s roll i en industriell verksamhet, i kombination med en överskådlig introduktion i ämnet stödjande IT-system.

Kommunikation, 10 YH-p

Kursen lär dig utveckla och stärka din sociala kompetens samt ger dig förståelse och insikt i kommunikationens betydelse med fokus på den kommande yrkesrollen. Du lär dig tala, lyssna och interagera – verbalt och ickeverbalt - i en företagsmiljö genom användandet av olika kommunikationsteorier, t.ex. budskapsstrategier, ickeverbal kommunikation, multimedial support och argumenterande tal. Du kan genomföra presentation och argumentera sakligt för den.

Kvalitet, miljö & hållbarhet, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskap om systematiskt kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete i företaget. Du får förståelse för de ansvarsprinciper, riktlinjer och verktyg som moderna organisationer tillämpar i sin strävan efter en hållbar framtid. Du kan redogöra för hur produkt- och processkvalitet kan säkras och förbättras med hjälp av kvalitetsledningsverktyg. Du kan redogöra för hur företag kan arbeta miljösäkert genom ISO 14001 och andra miljöledningsverktyg. Kursen behandlar också socialt ansvarstagande och ger inblick i ISO 26000.

Lean-inriktad produktionsekonomi, 20 YH-p

Kursen lär dig förstå produktionssystemets och värdekedjans utveckling med hjälp av metoder och verktyg relaterade till Lean filosofin. Du får fördjupad kunskap om hur produktionslogistik påverkar det företagsekonomiska resultatet. Kursen täcker teorier, metoder och tekniker som kan tillämpas i både varu- och tjänsteproducerande verksamheter.

Ledarskap, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskap i de olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla ditt ledarskap. Du utvecklar en kunskap om din egen roll som ledare och färdigheter i att leda och kommunicera som ledare i en mindre grupp.

LIA 1, 25 YH-p

Kursen erbjuder dig träning och arbetserfarenhet inom områdena verksamhetsstyrning och verksamhetsanalys. Under LIA 1 ges de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning, för att utveckla ditt ansvarstagande, noggrannhet och initiativförmåga vid utförandet av relevanta arbetsuppgifter. Du lär dig kartlägga, analysera och dokumentera ett avgränsat verksamhetsområde relaterat till ingående logistik, alternativt produktionslogistik och/eller utgående logistik. Du lär dig redogöra för ett mindre projekt som innehåller ett konkret exempel på ett logistiskt flöde.

LIA 2, 45 YH-p

Kursen ger dig träning och arbetserfarenhet inom styrning av logistikflöden. Under LIA 2 ger du de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning, för att utveckla ditt ansvarstagande, noggrannhet och initiativförmåga vid utförandet av relevanta arbetsuppgifter. Du lär dig analysera ett företags produktionsprocess, inklusive dess struktur, begränsningar och möjligheter. Du kan ge förslag på förbättringar av ett företags interna logistikflöde. En viktig del i LIA 2 är att avsätta 1-2 veckor för att följa en tjänsteman vars arbetsområden är relaterade till styrning av produktionssystem och interna logistikflöden. Du kan redovisa ditt arbete inför tilldelad opponeringsgrupp.

LIA 3, 45 YH-p

Kursen lär dig träning och arbetserfarenhet inom området styrning av förändringsprojekt. Under LIA 3 ska du på ett strukturerat sätt leda, planera och genomföra ett större projekt hos LIA- företaget, med fokus på effektivitet och förbättringar. Särskild vikt läggs vid tillämpning av projekt- och förändringsledning, och samspelet mellan olika ämnesområden relaterade till utbildningens innehåll.

Logistiksystemets utveckling i praktiken, 25 YH-p

Kursen belyser frågor relaterade till strategisk logistik och helhetssyn på logistiksystem. Under kursens gång introduceras ett antal praktiska modeller och tekniker som kan tillämpas i samband med uppbyggnad och utveckling av logistiksystem.

Processbaserad verksamhetsutveckling, 25 YH-p

Kursen introducerar etablerade begrepp, metoder och verktyg inom processbaserad verksamhetsutveckling och organisatorisk förändring. Du får kunskaper om processynsätt och processtyrning. Du lär dig tillämpa metoder och hjälpmedel vid identifiering, kartläggning, analys och mätning av processer. Du får förståelse för Lean-konceptet som stöd för administrativa processer. Du lär dig utföra en verksamhetsanalys, genom att tillämpa datoriserade verktyg för förändringsarbete

Produktionslogistik, 30 YH-p

Kursen lär dig grundläggande begrepp och metoder inom styrning av tillverkningsprocesser och produktionssystem. Du lär dig strukturer för material- och produktionsplanering, prognostisering, beräkning av kapacitetsbehov, styrning av orderutsläpp samt återrapportering. Du lär dig även grunderna i japansk produktionsfilosofi.

Projektledning & projektmetodik, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Du får färdigheter i att hantera hela flödet, från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Du får kompetens i att självständigt genomföra och leda kundorienterade projekt. Du lär dig driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Samarbetspartners

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar när de ska anställa logistiker.