Redovisningsekonom

Pågående

Aug 2017 - Maj 2019 , Jönköping

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? Utbilda dig då till Redovisningsekonom och du får ett yrke som är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden. Ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi, och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering. Ekonomi är en central del i varje företag och organisation och som redovisningsekonom har du en viktig roll.

Vad får jag lära mig?

Du får fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Förutom de teoretiska kunskaperna i ekonomi, får du även praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Efter utbildningen utför du självständigt löpande redovisning, kalkylering och budgetering, samt deklarationer för företag. Även bokslut och årsredovisning blir naturligt för dig. Du tolkar och tillämpar det juridiska regelsystemet, har kunskap i löneadministration, samtidigt som du använder och förstår ett affärssystem. Du arbetar med helheten och kommunikationen kring redovisning och rapportering i samarbete med kollegor eller kunder.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 22 veckor, en fjärdedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Utbildningen ger dig chansen att arbeta som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns idag en tydlig brist på personer med rätt kompetens, både inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen uppfyller första steget i de teoretiska kraven inför en auktorisation enligt FAR och SRF. För att erhålla auktorisation och uppnå titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behövs även fem års praktisk erfarenhet från en redovisningsbyrå och mer teoretiska kunskaper. För mer info: srfkonsult.se/redovisning/for-branschen/auktorisation/

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Förkunskapskrav

Behörighet för YH-utbildning

Särskild behörighet:

  • Svenska 2
  • Matematik 2
  • Engelska 5

eller motsvarande kompetens

Yrkeserfarenhet:

  • Yrkeserfarenhet är inte ett krav, men är meriterande

Poäng

425 YH-p (85 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Jönköping

Utbildningen finns även i

Nästa utbildningsstart

I början av 2019 får vi besked från MYH om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss gärna på Facebook, där vi informerar om det senaste som händer.

 

Kontakt

Ashtar Michael, utbildningsledare

Redovisningsekonom
073-512 39 42
ashtar.michael@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Affärssystem och redovisning, 40 YH-p

Kursen ger de studerande praktiska kunskaper i att använda ett affärssystem samt öka studenternas förståelse för affärssystems uppbyggnad och deras roll i organisationsutveckling, grundläggande kunskaper i redovisning med inriktning mot extern redovisning. Efter avslutad kurs erhåller de studerande teoretisk och praktisk kunskap i användandet av affärssystemet VISMA SPCS Administration.

Beskattningsrätt, 50 YH-p

Kursen ger de studerande genomgripande kunskaper inom ämnet beskattning. Vidare ska de studerande kunna föreslå potentiella skattedispositioner i bokslutet. Efter avslutad kurs ska den studerande även ha insikt i hur man söker rättsinformation.

Engelska för ekonomer, 10 YH-p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i hur ekonomiska termer benämns på engelska. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna hantera ekonomisk engelska både skriftligt och muntligt.

Examensarbete, 10 YH-p

Efter avslutad kurs ska den studerande fått möjligheter att, utifrån de kunskaper, färdigheter och kompetenser som de erhållit under utbildningen, genomföra ett examensarbete med teoretisk och praktisk förankring samt med analyserande och ifrågasättande approach. Den studerande ska, i samarbete med en LIA-plats, undersöka ett ämne djupare som har en koppling till genomförda kurser. Uppgiften/ämnet som ska undersökas bestäms i samråd med handledaren på LIA-företaget och godkänns av utbildningsledaren

Finansiering och kalkylering, 20 YH-p

Kursen ska ge den studerande en förståelse för ekonomiska styrinstrument, vilka metoder och verktyg som används för att styra företag och planera verksamheter. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna samla in, strukturera och bearbeta datamängder för att skapa kalkyler och budgetar.

Företagsekonomi, 20 YH-p

Kursen ger de studerande kunskaper inom ämnesområdet företagsekonomi. De studerande ska ha kunskap om olika företagsformer, företagsekonomiska begrepp och sambandet mellan dess olika delar. Vidare ska de studerande ha förståelse för företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi och kunskaper om företagets skatter & avgifter, intäkter & kostnader samt balans och resultat. Marknadsplaner och marknadsföring ger tillsammans med företagets affärsidé och varumärke insikt i ett företags strategi.

Handelsrätt, 50 YH-p

Kursen ska ge kunskap om de regler och lagar som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av dessa. De ska kunna tolka och upprätta avtal och föreslå lösningar på juridiska problem, särskilt i frågor som gäller företagande. De ska kunna tillämpa centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten. Vidare ska de studerande kunna analysera och upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom näringslivet, samt kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler inom de områden som kursen behandlar. Efter avslutad kurs skall de kunna använda grundläggande kunskap om, samt visa förståelse för de olika rättskällor och deras tillämpning inom ramen för de rättsområden som kursen omfattar. De ska kunna identifiera och lösa mindre komplicerade konkreta juridiska frågeställningar inom området, samt reflektera över vald/valda lösningars rimlighet och konsekvens. Förtydligande av mål i kursinnehåll.

Internredovisning, 20 Yh-p

Kursen ska ge den studerande kompletterande kunskaper i redovisning med inriktning mot internredovisning.

Kommunikation, 10 YH-p

Kursen ska utveckla och stärka den studerandes sociala kompetens och ge förståelse och insikt i kommunikationens betydelse med fokus på den kommande yrkesrollen. Kursen ska också ge ökad kunskap och förståelse för kommunikationens betydelse genom att den studerande får träna och utveckla sin förmåga att beskriva, analyser och reflektera i både tal och skrift.

Koncernredovisning, 10 YH-p

Kursen ska ge den studerande översiktlig kunskap om innebörden av en koncern, koncern-redovisning samt olika koncernbegrepp. De studerande ska även få en insikt i vad det innebär att praktiskt ingå i en koncern.

LIA (Lärande i arbete) 1, 25 YH-p

Den studerande ska efter genomförd LIA ha kunskaper om branschen samt kunskap om de yrkesroller som finns på LIA-företaget. Den studerande ska också lära känna arbetsmiljön och de olika yrkesroller som finns inom redovisningsbranschen. De studerande ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra förekommande lättare arbetsuppgifter på LIA-företaget.

LIA (Lärande i arbete) 2, 40 YH-p

De studerande ska efter genomförd LIA ha fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Den studerande ska självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget, förknippade med de kurser som studenten hittills genomfört i utbildningen.

LIA (Lärande i arbete) 3, 45 YH-p

Den studerande ska efter genomförd kurs ha utökade praktiska kunskaper samt självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter inom redovisningsområdet. Den studerande ska tillsammans med företaget undersöka ett ämne djupare som har en klar koppling till genomförda kurser. Undersökningen presenteras i ett Examensarbete. Ämnet som ska undersökas bestäms i samråd med handledaren på LIA-företaget och godkänns av utbildningsledaren/utbildningssamordnaren.

Löneadministration, 20 YH-p

Kursen ska ge den studerande kunskaper inom löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas, samt hur man praktiskt utför löneberäkningar.

Praktisk ekonomistyrning, 20 YH-p

Kursen ska ge den studerande förmågan att analysera och sammanställa beslutsunderlag och bedöma vilka ekonomiska effekter olika beslut kan ha. Den studerande ska kunna hantera situationer förenade med ekonomiskt beslutsfattande

Redovisning, 35 YH-p

Kursen ska ge den studerande fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet redovisning.

Samarbetspartners

Utbildningen har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden!