Specialistutbildad undersköterska, palliativ vård

Kommande

Jan 2020 - Dec 2021 , Distans, Jönköping

Pågående

Jan 2018 - Dec 2019 , Distans, Jönköping

Jan 2019 - Dec 2020 , Distans, Jönköping

Arbetar du idag som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede. Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete. Detta kombineras med vissa intensiva dagar i Jönköping.

Hur ser den nya yrkesrollen ut?

Som undersköterska med specialistkompetens inom palliativ vård arbetar du med personer och deras närstående i livets slutskede. Efter utbildningen kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Du kommunicerar och bemöter utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Du lär dig om det svåra samtalet och etiska dilemman utifrån existentiella perspektiv, både med hänsyn till patient och anhöriga. När du är klar har du färdigheter i olika kulturer, dess skillnader och hur de kan påverka vården. Samtidigt anpassar du miljö och omvårdnad kring den döende utifrån estetiska, religiösa och kulturella behov. Du lär dig identifiera döendets olika stadier, döendets sista dagar och har kunskap om omhändertagandet efter döden, och även kunna ge efterlevandestöd till anhöriga.

LIA – Lärande i arbete

Under fjorton veckor och på halvtid är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Efter den perioden kan du bla medverka vid fastställande av behov, planering, av åtgärder och utföra omvårdnadsåtgärder. Du har kompetens att arbeta i team, förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta med patient, närstående och kollegor.

Efter examen

Efter examen har du specialistkompetens inom palliativ vård. Vården finns i patientens egna hem, inom speciellt boende, hospicevård och sluten somatisk vård samt sjukhusens avdelningar för palliativ vård. Du får även arbeta med handledning av patientens närstående.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal träffar per termin i Jönköping. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin.

Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

  • Minst 2 års yrkeserfarenhet om minst 25% från vård och/eller omsorg

Observera! 
Saknar du någon eller några av dessa kompetenser? Då kan vi erbjuda en kostnadsfri och CSN-berättigad förutbildning som ger dig möjligheten att erhålla de kompetenser du behöver för att gå utbildningen. Förutbildningen sker på distans. Information om förutbildningen mejlas till alla som har sökt men inte har all behörighet, så tveka inte att söka! Mer info om förutbildning hittar du här.

Poäng

210 YH-p (halvfart under knappt 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Nästa utbildningsstart

Januari 2020

Sista ansökningsdag

15 oktober 2019. Ansökan öppnar 10 juni

Du kanske också är intresserad av

 

Kontakt

Helena Fag TUC YH

Helena Fag, utbildningsledare

Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård
076-009 21 61
helena.fag@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Etik, kommunikation & värdegrund, 30 YH-p

Kursen ger dig fördjupad kunskap om etiska teorier och principer, etiska dilemman i samband med vård i livets slutskede samt aktuell lagstiftning inom området. Du lär dig att redogöra och förklara etik, lagstiftning och organisation som berör ämnesområdet. Du får även kunskap om den palliativa vårdens fyra hörnstenar och kan tillämpa den i praktiken samt ge möjlighet till självkännedom och självreflektion.

Examensarbete, 10 YH-p

Utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser genomför du ett examensarbete. Arbetet ska ha både teoretisk och praktisk förankring samt en analyserande och ifrågasättande tillvägagångssätt. Sammanfattningen i rapporten ska skrivas och redovisas muntligt på engelska.

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskaper i olika handledningsmodeller och färdigheter i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen. Du lär dig att använda ett process- och lösningsinriktat arbetssätt. Du får kunskap om lärprocesser och hur kunskapsöverföring kan ske i samband med yrkesutövning. Efter kursen kan du överföra kunskap genom att använda olika handledningsmodeller och metoder samt anpassar kunskapsöverföringen till dina kollegor på arbetsplatsen efter olika situationer.

LIA, 35 YH-p

Under din praktik får du kompetens att arbeta i team, förmåga att lyssna, kommunicera och samarbeta med patient, närstående och kollegor. Efter kursen har du kunskap inom allmän palliativ vård för att kunna medverka vid fastställande av behov, planering, av åtgärder och utföra omvårdnadsåtgärder i livets slutskede.

Palliativ vårdfilosofi, 40 YH-p

Kursen ger dig goda kunskaper om termer och begrepp inom palliativ vård. Du får kännedom och förstår innebörden om definitioner, den palliativa processen, hospicefilosofin samt förstår vikten av ett proaktivt arbetssätt. Du lär dig om kunskapsstyrningens process, och de nationella redskap som finns. Avseende omvårdnad i livets slutskede förstår du kopplingen olika kulturer och religioner, samt får kompetens om kristeori i mötet med personer i livets slutskede och deras närstående. Efter kursen har du kunskaper om omvårdnad och grundläggande behov, i relation till omvårdnad av personer i livets slutskede och deras närstående. Du kan även redogöra för betydelsen av ålder, genus, sociala och transkulturella faktorer inom palliativ vård.

Symtomlindring, 40 YH-p

Kursen ger dig kunskap och kännedom om olika symtom i livets slutskede och metoder för att lindra dessa. God kunskap och insikt om att optimal symtomkontroll och smärtlindring är en av de absolut viktigaste hörnstenarna i vården av svårt sjuka i livets slutskede. Syftet är också att ge god kunskap och förståelse för vikten av tidig upptäckt, noggrann symtomanalys och omvårdnad av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. Efter kursen förstår och reflekterar du över vikten av symtomskattning, mätinstrument, insatta åtgärder och utvärdering av dessa i syfte att bevara livskvalitet och ett meningsfullt liv för vårdtagaren

Vård i livets slutskede ur ett salutogent perspektiv, 40 YH-p

Kursen ger dig kunskap att bedöma och planera omsorg och etisk omvårdnad för vård i livets slutskede, med hänsyn tagen till flerdimensionella behov. Utgångspunkten i omvårdnaden ska vara individuell. Du får även kunskap om hur det är att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede. Du lär dig om omvårdnad i livets slutskede kopplat till olika kulturer och religioner. Du får kompetens om kristeori och mötet med personer i krisens olika faser. Efter kursen kan du identifiera döendets olika faser, döendets sista dagar och har kunskap om vad som händer efter dödsfallet samt kan ge efterlevande stöd.

Samarbetspartners

Denna utbildning är framtagen tillsammans med representanter från vården. Utbildningens innehåll är format efter deras krav på kompetens, vilket gör dig särskilt eftertraktad med den specialistutbildning du får.