Specialistutbildad undersköterska, psykiatri

Pågående

Sep 2017 - Maj 2019 , Distans, Jönköping

Sep 2018 - Maj 2020 , Distans, Jönköping

Arbetar du redan idag som undersköterska men vill vidareutbilda dig och få specialistkunskap? Behovet av vidareutbildade undersköterskor inom psykiatri ökar kraftigt då vården har förändrats samt att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. Med expertkompetens inom psykiatri får du en kunskap som är särskilt eftertraktad. Utbildningen sker på halvfart och distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ordinarie jobb. Detta kombineras med vissa intensiva dagar i Jönköping.

Hur ser den nya yrkesrollen ut?

Som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri har du fördjupade kunskaper inom psykiatri samt psykiatrisk vård. Du får goda kunskaper i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos individen, gruppen och i samhället. Du fördjupar dig i hur du på ett empatiskt sätt bemöter, kommunicerar och samarbetar med patienten och dess närstående. Med hänsyn till individens behov och för att denne ska få ökad livskvalitet får du verktyg att planera, genomföra och följa upp stöd. Du studerar etiska frågeställningar och dilemman i relation till psykisk ohälsa. I din yrkesroll förstår du hur den kognitiva förmågan kan påverkas vid psykiatrisk ohälsa. Samtidigt har du insikt i hur olika typer av beroende och missbruk påverkar individen och dennes livssituation.

LIA – Lärande i arbete

Under åtta veckor och på halvtid är studierna förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete. På din LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge..

Efter examen

Efter examen har du specialistkunskap inom psykiatrin. Efterfrågan på undersköterskor med psykiatrisk kompetens är stor och väntas öka ytterligare de kommande åren. Detta pga av förändringar i vården, ökad psykisk ohälsa samt att många undersköterskor idag saknar denna typ av kompetens. Den psykiatriska vården drivs mer och mer mot den öppna vården där verksamheten bedrivs av kommun, landsting och privata företag.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal träffar per termin i Jönköping. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du väljer själv när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Jönköping. Träffarna kan tex innehålla tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Psykologi 1

eller motsvarande kompetens

• Minst 2 års yrkeserfarenhet om minst 25% från vård och/eller omsorg

Poäng

210 YH-p (halvfart i ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Distans med vissa träffar i Jönköping

Nästa utbildningsstart

I början av 2019 får vi besked från MYH om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss gärna på Facebook, där vi informerar om det senaste som händer.

 

Kontakt

Helena Fag TUC YH

Helena Fag, utbildningsledare

076-009 21 61
helena.fag@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Etik, bemötande & kommunikation, 30 YH-p

Kursen ger dig kunskap om centrala etiska begrepp, teorier och förklaringsmodeller. Du lär dig förstå hur den egna individen interagerar i mötet med andra människor kopplat till psykiatri. Du får fördjupad kunskap i kommunikation och samtalsmetodik. Du får även kunskap om vad ett professionellt och yrkesetiskt förhållningssätt innebär i praktiskt vård- och omsorgsarbete inom psykiatrin. Du får färdigheter genom evidensbaserade praktiska övningar i kommunikation, förhållningssätt och samtal kring svåra existentiella frågor, samt färdigheter i att ge stöd till närstående.

Examensarbete, 10 YH-p

Utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser ska du genomföra ett examensarbete. Arbetet ska ha både teoretisk och praktisk förankring samt en analyserande och ifrågasättande tillvägagångssätt. Sammanfattningen i rapporten ska skrivas och redovisas muntligt på engelska.

Handledning & pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p

Kursen ger dig kunskaper i olika handledningsmodeller och färdigheter i kollegial handledning på den egna arbetsplatsen, samt färdigheter för att kunna använda ett process- och lösnings inriktat arbetssätt. Du får kunskap om lärprocesser och hur kunskapsöverföring kan ske i samband med yrkesutövning. Efter kursen ska du kunna överföra din kunskap till övriga i arbetsteamet.

Lagstiftning, organisation & kunskapsstyrning, 25 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om den lagstiftning som ligger till grund om verksamhetens
arbete. Du lär dig de konsekvenser som tillämpningen av lagar medför i det dagliga arbetet. Styrdokument, gällande lagstiftning och nationella riktlinjer samt hur dessa ska tillämpas. Du får kunskap om hur den psykiatriska vården är organiserad och hur den praktiskt bedrivs hos olika huvudmän. Du får även kunskap om det historiska perspektivet över välfärdssamhällets uppbyggnad, framväxten av juridiska riktlinjer och dess konsekvenser för vård och behandling. Kursen ger dig kompetens i dokumentation, och behandlingsplanering, samt förmåga att sätta dig in och tolka utredningar och förmedla dess centrala innehåll till klient.

LIA 1, 20 YH-p

Kursen ger dig praktisk kunskap om hur den psykiatriska vården är organiserad. Du förstår innebörden av ett professionellt förhållningssätt och hur det dagliga omvårdnadsarbetet präglas av det. Du får erfarenhet av hur tvärteam fungerar i praktiken. Kursen lär dig att praktiskt kunna tillämpa dina fördjupade teoretiska kunskaper inom ämnesområdet.

LIA 2, 20 YH-p

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i omvårdnad och omsorgsarbete i samband med psykiatriska sjukdomstillstånd. Du lär dig omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och utveckla färdigheter i att upptäcka, bedöma symptom och tecken på psykisk sjukdom/störning i praktiskt arbete. Du utvecklar färdigheter i att använda bedömningsinstrument och skattningsskalor. Du lär dig inse vikten av ett professionellt terapeutiskt förhållningssätt. Efter kursen kan du praktiskt ska kunna tillämpa dina fördjupade teoretiska kunskaper inom ämnesområdet

Omsorg & omvårdnad vid psykisk ohälsa, 45 YH-p

Kursen ger dig specialiserad kunskap om olika behandlingsmetoder för psykiatriska sjukdomstillstånd och verktyg att använda ett professionellt förhållningssätt. Du får kunskap om specifika omvårdnadsbehov vid psykiatriska sjukdomar och drogberoende ur ett helhetsperspektiv, samt förstå vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Du får fördjupad kunskap och förståelse för återhämtningsprocessen för personer med psykisk ohälsa. Självständigt kan du bedöma, planera, genomföra och följa upp omvårdnad och omsorg för att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen.

Psykiatriska sjukdomstillstånd, 30 YH-p

Kursen ger dig fördjupade kunskaper och förklaringsmodeller vad avser störningar och avvikelser, samt begreppet normalitet och dess relativitet. Du får förståelse för olika psykiatriska diagnoser, samsjuklighet och antisocial personlighetsstörning, samt om begåvningshandikapp, arv/miljö, missbruk, kriminalitet och beroendeproblematik. Du får fördjupade kunskaper om försvarsmekanismer, jag-funktioner, jag-styrka och jag-svaghet. Efter kursen har du specialiserad kunskap och förståelse för olika psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd samt missbruksproblematik.

Psykisk ohälsa ur ett mångkulturellt perspektiv, 15 YH-p

Kursen ger dig specialiserad kunskap om kulturens betydelse för hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån det mångkulturella perspektivet studerar du migrationens betydelse för det psykiska välbefinnandet. Du får kompetens för att känna igen traumatisering och veta hur trauma påverkar individens andra mående. Kursen ger dig fördjupande kunskaper i att bemöta och identifiera psykisk ohälsa i ett transkulturellt perspektiv.