Strategisk inköpare

Pågående

Sep 2017 - Maj 2019 , Linköping

Ena dagen ute hos leverantörer, nästa på mässa någonstans i världen, sedan landa vid datorn eller förhandlingsbordet. Så kan tillvaron se ut för en strategisk inköpare. Det är ett spännande yrke som behövs i både ekonomisk upp- och nedgång. Marknadens behov av välutbildad arbetskraft är stort, dels på grund av pensionsavgångar men också då kraven på rätt kompetens ökar. Har du analytisk skärpa och förmåga att ta människor, kan den här utbildningen vara ett viktigt karriärkliv.

Vad arbetar du med?

Som strategisk inköpare hittar du leverantörer och affärspartners till företaget, och förhandlar fram fördelaktiga avtal och investeringar. En strategisk inköpsorganisation blir en allt viktigare del av ett företags konkurrenskraft och lönsamhet. Men yrket som strategisk inköpare är även en nyckelroll inom offentlig verksamhet, där inköparens roll är att utnyttja de tilldelade medlen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Den här utbildningen lär dig inköpsfunktionens strategiska betydelse och dess struktur. Du får kunskap om hela anskaffningsprocessen och dess styrning, samt hur inköpet påverkar produktionsekonomin. Kursinnehållet täcker viktiga lagar och förordningar, till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU), och du blir duktig i att förhandla, skriva avtal och kontrakt. Inköparyrket handlar till stor del om att möta och samarbeta med andra människor. Därför får du kunskap inom planering, projektledning, genomförande och uppföljning av projekt. Utbildningen täcker också hur du arbetar och kommunicerar effektivt i internationella miljöer, och du får bland annat lära dig affärsengelska.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är också Lärande i arbete, LIA, då dina studier är förlagda till en arbetsplats. Som studerande är du ute på ditt LIA-företag under två olika perioder om totalt 22 veckor. På så sätt lär du känna arbetslivet och får förståelse för yrkesrollen.

Efter examen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som inköpare eller upphandlare inom företag alternativt offentlig förvaltning och efter några års yrkeserfarenhet har du de rätta förutsättningarna för att kunna arbeta med strategiskt inköp. Förutsättningarna på arbetsmarknaden är mycket goda för dem som läser denna utbildning. Många arbetsgivare ser möjligheter till minskade kostnader med hjälp av en välutvecklad inköpsorganisation. Dessutom finns ett behov av att ersätta dem som går i pension. Ett generationsskifte är på gång inom de närmaste 5-10 åren. Det gäller inte minst upphandlare inom offentlig verksamhet.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 1 och 2
  • Matematik 1 och 2
  • Engelska 5 och 6

eller motsvarande kompetens

  • Yrkeserfarenhet är inte ett krav, men är meriterande

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Linköping

Nästa utbildningsstart

Hösten 2018 startar Strategisk inköpare/upphandlare i Linköping.

 

Kontakt

Göran Wiggur TUC

Göran Wiggur, utbildningsledare

073-328 33 77
goran.wiggur@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Affärsjuridik och avtal, 20 YH-p

Kursen ska ge nödvändiga kunskaper inom de rättsområden som är nödvändiga för en inköpare/upphandlare. De ska kunna tolka och upprätta avtal, samt föreslå lösningar på juridiska problem. Vidare ska den studerande kunna analysera och upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom området. Den studerande ska även efter avslutad kurs veta hur man kan lösa juridiska tvister inom affärslivet.

Business English, 15 YH-p

Kursen ska ge den studerande tillräckliga kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö. Kursen ska ge kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och förhandlingar, samt korrespondens med tonvikt på de situationer som förekommer inom inköpsprocessen.

Examensarbete, 15 YH-p

Kursen ska ge möjlighet att, utifrån de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande erhållit under utbildningen, genomföra ett examensarbete med teoretisk och praktisk förankring, samt med analyserande och ifrågasättande approach. Den studerande ska kunna ge uttryck för en helhetssyn på olika arbetsuppgifter inom yrkesområdet, visa djupare kännedom om yrkesspecifika problem och intressanta utvecklingstendenser. Kursen ska ge möjlighet till fördjupning inom ett specifikt branschområde. Den studerande ska, utifrån en given problemställning kunna genomföra en analys, visa på åtgärdsförslag och lösningar, både skriftligt i rapportform och muntligt i form av presentation.

Fördjupad kommunikationskunskap, 15 YH-p

Kursen ska ge den studerande förmågan att lära sig att kommunicera i både tal och skrift, samt att kunna anpassa sitt budskap efter olika mottagares behov.

Företagets miljöarbete, 10 YH-p

Kursen syftar till att ge kunskaper inom miljöområdet med bäring på inköp. Vidare ges en översiktlig bild över fortsatt utveckling inom området hållbar logistik. Den studerande ska lära sig begrepp och lära sig att förstå hur man på miljöområdet kan möta lagstiftning, regelverk, marknadskrav med hjälp befintliga verktyg och system. Detta innebär bl a genomförande av miljökalkyler. Dessutom ska kursdeltagarna kunna bearbeta, analysera och värdera fakta hämtade från ett företags miljöredovisning.

Företagsekonomi, 30 YH-p

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna redogöra för de faktorer som påverkar ett företags ekonomi samt kunna principerna för företagets redovisning, bokslut samt ekonomiska planering. De ska kunna bedöma ett företags kassaflöde och likviditet, genom nyckeltal identifiera ett företags styrkor och svagheter, samt utföra produkt- och investeringskalkyler. De ska kunna utvärdera och analysera hur
prisändringar påverkar den totala inköpskalkylen. Kursen behandlar anskaffningsprocessens ekonomiska påverkan på kapitalbindning i omsättningstillgångar.

Förhandlingsteknik, 10 YH-p

Kursen ska ge den studerande kunskaper i att lära sig att förhandla inom företagslivet, samt att kunna anpassa sitt budskap efter olika mottagares behov.

Inköpsfunktionens roll och utveckling, 15 YH-p

Kursen ska ge förståelse för organisationens behov av försörjning i form av varor och tjänster. Den studerande ska förstå sambandet mellan försörjningsstrukturens olika aktiviteter och dess påverkan på företagets resultat. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera försörjningsstrukturens utvecklingsnivå samt identifiera dess mognadsgrad.

Lagen om offentlig upphandling, 15 YH-p

Kursen ska ge den studerande goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess.

Ledarskap och organisation, 15 YH-p

Den studerande ska efter genomgången kurs ha förståelse för ledarskap, samt förstå vikten av självinsikt för att fungera som ledare, men även för att ledas. Den studerande ska ha verktyg och metoder för praktiskt ledningsarbete. Den studerande ska ha kunskap om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

LIA (Lärande i arbete) 1, 50 YH-p

Kursen ska ge den studerande fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom inköp och upphandling. Den studerande ska självständigt kunna utföra förekommande arbetsuppgifter på LIA-företaget, förknippade med de kurser som studenten hittills genomfört i utbildningen. Kursen ska ge förståelse för de arbetsrutiner som förekommer på en inköpsavdelning.

LIA (Lärande i arbete) 2, 60 YH-p

Kursen ska ge den studerande möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna inom en inköpsorganisation. Den studerande ska kunna analysera ett företags inköpsprocess och hur den fungerar i praktiken, från målformulering och strategi till verksamhetsutveckling och utvärdering. Kursen ska utveckla den studerandes förståelse och förmåga att genomföra inköp och upphandlingar som ligger i linje med företagets/organisationens uppsatta målsättning.

Operativ inköpsstyrning, 35 YH-p

Kursen ska ge nödvändiga kunskaper inom styrning av anskaffningsprocessen. Den studerande ska lära sig vilka delprocesser som kan förekomma i samband med inköp av varor och tjänster. Kursen ska ge förståelse för lagerstyrning. Den ska belysa de externa och interna krav som ställs på inköpsprocessen i olika sammanhang. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om inköpsadministration på den operativa nivån, inklusive avvikelsehantering.

Processbaserad verksamhetsutveckling, 25 YH-p

Efter genomgången kurs ska den studerande ha grundläggande kunskaper om processynsätt och processtyrning. Den studerande ska kunna tillämpa metoder och hjälpmedel vid kartläggning, analys och mätning av framgångsrikt genomförd processbaserad verksamhetsutveckling. Den studerande ska kunna tillämpa Lean i administrativa stödprocesser. Den studerande skall även kunna utföra en förändringsanalys inom en verksamhet genom att tillämpa metod och datoriserad hjälpmedel för förändringsarbete.

Projektledning, 15 YH-p

Kursens ska ge kunskaper om hur ett projekt planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Kursen ska också ge förmåga att kunna avgöra när projektformen ska tillämpas eller när uppgiften faller under normala processer i en linjeorganisation. Under kursen ska deltagarna ges möjligheter att tränas i att använda IT-baserade projektledningsverktyg.

Strategiskt inköp, 35 YH-p

Den studerande ska efter genomgången kurs ha kunskap om hur inköpsorganisation inom tillverkande företag, offentlig sektor, handel, tjänsteföretag kan utformas. Den studerande ska ha en helhetssyn på inköps betydelse för verksamhetens måluppfyllelse o hur övriga verksamheters krav påverkar målformuleringen för inköp. Den studerande ska ha kännedom om vilka resurser som krävs för att styra en inköpsfunktion o vilka strategier och målsättningar som kan vara lämpliga att arbeta med. Den studerande ska ha kunskap om vikten av kategoristyrning för att skapa bästa möjliga besparingspotential o mervärde.

Supply Chain Management, 20 YH-p

Kursen ger kunskap om styrningen av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare. Flödet följs från leverantör via inköp, förråd, tillverkning och förädling, lager, distribution och transport. Den studerande får förståelse för hur inköpsfunktionen samverkar med andra funktioner, såväl tekniskt som ekonomiskt, för att skapa en effektiv Supply Chain. Kursen ska ge den studerande ett helhetstänkande och förståelse för samtliga flöden i en verksamhet samt hur dessa kan påverka ett företag ekonomiskt.