Strategisk inköpare/upphandlare

Pågående

Sep 2017 - Apr 2019 , Stockholm

Aug 2018 - Apr 2020 , Stockholm

Är du analytisk, lösningsorienterad, strukturerad och har förmågan att ta människor? Då är detta yrket för dig. Som strategisk inköpare/upphandlare ansvarar du för att göra effektiva upphandlingar och med kunskaper inom bla affärsjuridik, förhandlingsteknik och upphandlingsprocessen har du den kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden. I den privata sektorn har du en viktig roll i att bidra till konkurrenskraft och lönsamhet, att utnyttja de medel som tilldelats på ett effektivt sätt blir din uppgift inom den offentliga sektorn.

Vad arbetar jag med?

I din yrkesroll ansvarar du för inköp av varor och tjänster på ett affärsmässigt, kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt. Du planerar och genomför på bästa sätt upphandlingar utifrån lagen om offentlig upphandling, och du har kunskaper om affärsstrategisk analys, upphandling, leverans, uppföljning och kvalitetskontroll.

Du behärskar affärskommunikation och presentationsteknik, bedömer, utvärderar och utvecklar leverantörer samtidigt som du kommunicerar dina beslut och åtgärder, både till kollegor och externa parter. Du har de rätta verktygen för att utveckla leverantörer och inköpsorganisationer. Projektledning är en del av din vardag och du kan vara ansvarig projektinköpare. Som strategisk inköpare/upphandlare kan du ha en ledande roll för den mindre gruppen, och du har därför de verktyg och metoder som behövs för praktiskt ledningsarbete. Med hjälp av befintliga verktyg och system, har du förståelse för hur lagstiftning, regelverk och marknadskrav samverkar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Många inköpare jobbar idag inom den privata sektorn. De finns även inom den offentliga sektorn och kallas då för upphandlare.

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är också Lärande i arbete, LIA, då dina studier är förlagda till en arbetsplats. Som studerande är du ute på ditt LIA-företag under två olika perioder om totalt 22 veckor. På så sätt lär du känna arbetslivet, får förståelse för yrkesrollen och du utbildas i skarpt läge.

Efter examen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som strategisk inköpare eller upphandlare och du har en viktig funktion att fylla. Du kan arbeta både på små och stora företag, i kommuner och myndigheter. Marknadens behov av välutbildad arbetskraft är stort, dels på grund av pensionsavgångar men också då kraven på rätt kompetens ökar.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om jag vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

Godkänt betyg i

  • Svenska 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2abc

eller motsvarande kompetens

Poäng

425 YH-p (85 veckor, ca 2 år)

Antal platser

35

Utbildningsort

Stockholm

Nästa utbildningsstart

I början av 2019 får vi besked från MYH om vi får starta utbildningen på nytt. Följ oss gärna på Facebook, där vi informerar om det senaste som händer.

 

Kontakt

Johan Kaliff TUC YH

Johan Kaliff, utbildningsledare

076-009 12 56
johan.kaliff@tucsweden.se

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

Affärsjuridik & avtal, 20 YH-p

Kursen ger den studerande kunskap inom de övergripande rättsområden som är nödvändiga för en inköpare/upphandlare. Den studerande ska kunna tolka och upprätta avtal, samt föreslå lösningar på enklare juridiska problem. Vidare ska den studerande kunna analysera och upprätta juridiska dokument som kan förekomma inom området. Den studerande ska även veta hur man kan lösa juridiska tvister inom affärslivet.

Business English, 15 YH-p

Kursen ger den studerande tillräckliga kunskaper för att kunna fungera i en internationell miljö i samband med sin yrkesutövning. Kursen ska ge kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. möten och förhandlingar, samt färdighet att korrespondera med tonvikt på de situationer som förekommer inom inköpsprocessen.

Examensarbete, 20 YH-p

Kursen ger den studerande ska utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser genomföra ett examensarbete. Arbetet ska ha både teoretisk och praktisk förankring samt ett analyserande och ifrågasättande förhållningssätt.

Företagsekonomi, 30 YH-p

Kursen ger den studerande bla kunskaper inom ämnesområdet företagsekonomi samt ge insikt i företagsekonomins roll i samhällets totala ekonomi. Den studerande får kunskaper om företagets skatter och avgifter, intäkter och kostnader samt balans och resultat. Den studerande ska kunna bedöma ett företags kassaflöde och likviditet, genom nyckeltal identifiera ett företags styrkor och svagheter, samt utföra produkt- och investeringskalkyler.

Förhandlingsteknik & affärsmässighet, 15 YH-p

Kursen ger den studerande kunskaper om grundläggande strategier och taktiker i intressebaserad förhandling. Under kursens gång diskuteras också hur människans agerande vid förhandlingsbordet styrs av psykologiska, sociala och etiska aspekter.

Hållbara inköp, 15 YH-p

Kursen ger den studerande kunskap inom miljöområdet med bäring på inköp och upphandling. Den studerande ska få en fördjupad bild över fortsatt utveckling inom området hållbar försörjning och insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Inköpsfunktionens roll & utveckling, 20 YH-p

Kursen ger den studerande kunskap om organisationens behov av försörjning i form av varor och tjänster. Den studerande ska se sambandet mellan försörjningsstrukturens olika aktiviteter och dess påverkan på företagets resultat. Under kursens gång diskuteras inköpsområdets historiska framväxt, grundprinciperna inom Supply Chain Management, samt olika inköpsupplägg i varu- och tjänsteproducerande företag.

Kategoristyrning, 15 YH-p

Kursen ger den studerande kunskaper om värdet av att arbeta strukturerat med inköpsorienterade kategoristrategier. De studerande ska få färdigheter i framtagandet av värdeskapande kategoristrategier. De ska få kunskap om vad kategoristyrning innebär för inköp, hur det kan användas för effektiviseringar och besparingar samt lära sig använda olika tekniker och modeller för analys, ledning och implementering.

Kommunikation, 15 YH-p

Kursen lär den studerande att utveckla och stärka dennes sociala kompetens samt ge förståelse och insikt i kommunikationens betydelse med fokus på den kommande yrkesrollen som inköpare och upphandlare.

Lagen om offentlig upphandling, 15 YH-p

Kursen ger den studerande goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur man kan genomföra en optimal upphandlingsprocess. Kursen behandlar delområden affärsstrategisk analys, upphandling, leverans, uppföljning och kvalitetskontroll.

Ledarskap & organisation, 15 YH-p

Kursen ger den studerande kunskaper i olika ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för att utveckla den studerandes inköpsledarskap. Den studerande ska ha utvecklat en kunskap om sin egen roll som ledare och färdigheter i att leda, hantera och kommunicera som ledare i en mindre grupp. Kursen ska även ge kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

LIA 1, 50 YH-p

Kursen ger den studerande kunskap om branschen, yrkesroller och arbetsmiljön på LIA-företaget. Den studerande ska kunna återkoppla till tidigare förvärvade kunskaper, både teoretiska och praktiska, och självständigt genomföra enklare arbetsuppgifter inom inköp och upphandling på LIA-företaget. Den studerande ska få insikt i inköpsprocessen och de arbetsrutiner som förekommer på en inköpsavdelning.

LIA 2, 60 YH-p

Kursen ger den studerande möjligheten att tillämpa de teoretiska kunskaperna inom inköps- eller upphandlingsorganisation. Den studerande ska analysera ett företags inköpsprocess och hur den fungerar i praktiken, från målformulering och strategi till utvärdering och förbättring. Kursen ska utveckla den studerandes förståelse och förmåga att genomföra inköp och upphandlingar som ligger i linje med företagets/organisationens uppsatta mål.

Operativ inköpsstyrning & upphandlingsprocessen, 35 YH-p

Kursen ger den studerande kunskaper inom styrning av en operativ anskaffningsprocess. Den studerande ska lära sig vilka delprocesser som kan förekomma i samband med inköp av varor och tjänster. Kursen ska ge förståelse för lagerstyrning och belysa de externa och interna krav som ställs på inköpsprocessen i olika sammanhang. Den studerande får kunskap om inköpsadministration på den operativa nivån, inklusive avvikelsehantering och påverkan på verksamhetens ekonomi.

Processbaserad verksamhetsutveckling, 25 YH-p

Kursen introducerar etablerade begrepp, metoder och verktyg inom processbaserad verksamhetsutveckling och organisatorisk förändring. Den studerande får kunskaper om processynsätt och processtyrning. Den ska kunna tillämpa metoder och hjälpmedel vid identifiering, kartläggning, analys och mätning av processer. Den studerande ska ha förståelse för Lean-konceptet som stöd för inköpsadministration. Under kursens gång ska den studerande kunna utföra en verksamhetsanalys, genom att tillämpa datoriserade verktyg för förändringsarbete.

Projektledning och metodik, 20 YH-p

Kursen ger den studerande kunskap om projekt som arbetsform och ett projekts olika faser; planering, genomförande och uppföljning. Den studerande får färdigheter i att hantera flödet från projektidé och förberedelser till genomförande och avslut. Den studerande får efter avslutad kurs kompetens i att självständigt genomföra och leda enklare projekt, med fokus på inköp. Den studerande ska kunna driva inköps- och upphandlingsprojekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten efterfrågar.

Strategiskt inköp, 40 YH-p

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper om inköp, med fokus på strategi, analys och leverantörsstyrning. Kursen innehåller en grundlig introduktion till praktiska modeller kring beslutsfattande och inköp i projektform. Här behandlas även metoder för utveckling av leverantörsbasen, och kommunikation med leverantörsmarknader. Den studerande ska utveckla förmågan att analysera och strategiskt utveckla en inköpsverksamhet. Den ska ha kunskap om praktiska verktyg för samordning och utveckling av processer, uppgifter och team. Den studerande ska kunna bedöma och utvärdera leverantörer, samt kommunicera beslut och åtgärder till interna och externa intressenter.

Samarbetspartners

På TUC har vi ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat utbildningen. Den ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar när de ska anställa inköpare eller upphandlare.