VVS-ingenjör

Kommande

Sep 2019 - Maj 2021 , Jönköping

Pågående

Sep 2018 - Maj 2020 , Jönköping

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. Det ställs också nya krav inom miljö och energieffektivitet. VVS är därför ett mycket spännande och varierande område. Den här utbildningen ger dig kunskaperna som krävs för att arbeta framgångsrikt som VVS-ingenjör, både idag och i framtiden.

Vad får du lära dig?

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Utbildningen lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar.

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Denna utbildning ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

LIA – Lärande i arbete

Under sammanlagt 24 veckor, mer än en fjärdedel av utbildningen, är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Efter examen

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen. Sverige har beslutat att minska energianvändandet med 20% till år 2020. Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

Litteratur

Du som studerar hos oss, har förmånen att köpa böcker på bokus.com till rabatterat pris. Rabattkod får du när du börjat plugga.

Om du vill veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Utbildningsfakta

Behörighet

Behörighet för Yrkeshögskolan

Särskilda förkunskaper:

  • Matematik 2
  • Svenska 1

eller motsvarande kompetens

Vid urval ska alla behöriga sökande göra ett test i problemlösning och teknisk läsförståelse. Testet bedöms av TUC och ledningsgrupp och ligger till grund för antagning till utbildningen.

Observera! Saknar du kursen Matematik 2? Då kan vi i mån av plats erbjuda en förutbildning i denna kurs som ger dig möjligheten att bli behörig till utbildningen. Läs mer här

Poäng

400 YH-p (80 veckor, ca 2 år)

Antal platser

30

Utbildningsort

Jönköping

Nästa utbildningsstart

September 2019
September 2020

Sista ansökningsdag

Ansökan är stängd för starten 2019
I januari-februari 2020 öppnas ansökan till starten 2020

Du kanske också är intresserad av

 

Kontakt

Johan Leander TUC YH

Johan Leander, utbildningsledare

070-716 39 57
[email protected]

Ladda ner infoblad

Utbildningsinnehåll

CAD, 10 YH-p

Kursen ger introduktion i CAD och olika typer av ritningsunderlag för arbete med projektering inom VVS. Du får kunskaper och färdigheter i att planera och ta fram underlag inom VVS i CAD-programvara, såsom AutoCAD och MagiCAD. Du får kunskaper om mallar, objekt- och symbolhantering, redigeringsmöjligheter och de ritverktyg som de olika programmen erbjuder.

Distributionssystem, 20 YH-p

Kursen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om transporter av fluider i rör och kanaler. Du får fördjupad kompetens om dimensionering och placering av rör/kanaler i byggnader.

Entreprenadjuridik, 20 YH-p

Kursen ger dig de grundläggande kunskaper om skyldigheter och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och upphandlingar. Kursen ger kunskap om AB, ABT och ABK, grunder i köplagen och konsumentköplagen, förfrågningsunderlag, AF (allmänna föreskrifter), tekniska handlingar och AMA-texter.

Entreprenadkalkylering, 10 YH-p

Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för att ingå i ett anbud. Du kan tolka och tillämpa ekonomiska beräkningar och begrepp som är viktiga i rollen som utförare, projektledare och beställare i ett projekt.

Examensarbete, 20 YH-p

Kursen ger bla kunskaper i att utifrån förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser utarbeta ett examensarbete i form av ett avgränsat projekt inom branschen. Du ska ha kunskaper och färdigheter i metoder och arbetssätt som krävs för att kunna utveckla och presentera ett examensarbete samt självständigt lösa problem, dvs. att definiera problem, söka och strukturera information samt presentera och analysera resultat för att utveckla förslag till lösning/förändring. Du ska ha färdigheter i att ge feedback och opponera på andras arbeten.

Förvaltningsteknik, 15 YH-p

Kursen ger dig fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering och genomförande av energianalys av byggnader. Du får färdigheter i att upprätta drift- och underhållsinstruktioner för värme-, kyla- och ventilationssystem. Du ska ha kompetensen att kunna redogöra för faktorer som styr fastighetens ekonomi samt utföra tillståndskontroller i byggnader.

Introduktion VVS, 10 YH-p

Kursen ger dig en introduktion och kunskaper i VVS-system och branschens förutsättningar. Du får kunskaper om VVS-ingenjörens arbetsområde och dess roll, VVS-system i praktiken samt organisation och logistik på en byggarbetsplats.

Kemi för VVS-branschen, 10 YH-p

Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, samt kunskap om allmänna gaslagen och dess tillämpningar. Du ska ha kompetens att identifiera och analysera vattenrening och förbränningsprocessen.

Klimat- & platsutrustning, 15 YH-p

Kursen ger dig färdigheter i att beräkna effekt- och energibehov i byggnader för uppvärmning och kyla. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om tillämpad ritningsproduktion och ritningsteknik i AutoCAD och MagiCAD. Du får kunskaper om hur man kombinerar platsutrustning för att skapa ett bra inomhusklimat.

Kommunikation & affärsmannaskap, 15 YH-p

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kommunikation och hur man anpassar efter målgrupp. Du får kunskap om försäljningsteknik och kundbemötande på ett affärsmannamässigt sätt. Du får kompetensen att kunna hålla anföranden i olika sammanhang.

LIA 1, 20 YH-p

Kursen ger dig kunskaper om den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom området. Kunskaper om VVS-system och installation. Aktivt delta i det dagliga arbetet genom att medverka vid installation. Du får kunskaper om den yrkesroll utbildningen syftar till samt konkretisera teoretiska delar från den skolförlagda delen genom erfarenhet av arbetsuppgifter inom området.

LIA 2, 40 YH-p

Kursen ger dig fördjupad kunskap om projekteringens olika arbetsområde inom VVS. Färdigheter för att samverka med organisationen i övrigt. Självständigt utförda arbetsuppgifter och kunna samarbeta med andra på arbetsplatsen i uppgifter som rör VVS-projektering. Du får färdigheter och kompetens för att självständigt och aktivt planera och utföra projekteringsarbete av VVS-system.

LIA 3, 65 YH-p

Kursen ger dig färdigheter för att självständigt och aktivt delta i företagets verksamhet. Fördjupad kunskap om VVS-system och problemställningar som en projektledare inom VVS arbetar med i olika projekt. Du får fördjupade kunskaper om den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenhet av arbetsuppgifter inom området. Färdigheter i att använda teoretiska modeller från utbildningen för att göra en flödeskartläggning i verksamheten och analysera denna.

Mätning och injustering, 10 YH-p

Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur man med hjälp av mätningar och beräkningar justerar in flödena i VVS-system. Du får kompetensen att genomföra mätningar och kalkyler samt bedöma funktionen i VVS-system.

Produktionssystem, 20 YH-p

Kursen ger dig färdigheter i att installera och dimensionera huvudkomponenter så som pumpar, expansionskärl, värmeväxlare, kylmaskiner, fläktar .mm i ett VVS-system och upprätta en teknisk beskrivning. Du får fördjupade kunskaper i tillämpad installationsteknik och den del som omfattar produktionssystemets huvudkomponenter.

Projekterings- och byggnadsteknik, 15 YH-p

Kursen ger dig färdigheter att identifiera systemlösningar för avlopp och tappvatten. Du får kunskaper om förekommande föreskrifter och lagar som berör entreprenader, upphandlings- och entreprenadteknik och avtalsrätt enligt förfrågningsunderlag (AF-allmänna föreskrifter), allmänna material och arbetsbeskrivning (AMA), allmänna bestämmelser (AB04) och allmänna bestämmelser totalentreprenad (ABT06).

Projektledning & projektmetodik, 20 YH-p

Kursen ger kunskap om projektledning och ett projekts olika faser och beslutspunkter. Du får färdigheter i att hantera hela flödet från projektplan och planering till genomförande och avslut. Kursen ska ge kunskaper om kommunikationsprocesser, projektorganisation samt dess ansvar och befogenheter. Du kan efter kursen driva projekt effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten och kunden efterfrågar samt kunna följa och utvärdera processen.

Styr-, regler- och övervakningsteknik (SRÖ), 15 YH-p

Kursen ger bla kunskap om hur ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) är uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå. Du får verktygen för att utläsa och tolka värden från en flödesbild i ett driftkort eller en driftbild i SCADA. Du kunna tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett ventilationsaggregat och en värmeundercentral. Du ska med hjälp av dynamiska flödesbilder kunna avgöra hur en anläggning fungerar.

Tillämpad matematik, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskap om matematiska och fysikaliska tillämpningar inom yrkesområdet. Du får färdigheter i att lösa matematiska problem inom området samt kunskap om hur man använder webbaserade beräkningsprogram. Kursen ger kunskap om transmissionsberäkningar, tryckfallsberäkningar, ljudberäkning från installationer, flödesbeskrivningar, termodynamik, värmeteknik och Mollierdiagram.

Utvecklad VVS-teknik, 35 YH-p

Kursen ger dig avancerade kunskaper i kylteknik samt kunskaper om kraftförsörjning, elektriska storheter samt färdighet i att läsa elritningar och tolka dess innehåll. Kursen ska ge fördjupad kunskap om de faktorer som har betydelse vid beräkning av inkompressibel stationär strömning i rör och kanaler, samt kunskap om den strömningsteknik, som krävs för att dimensionera rör/kanalsystem och pumpar/fläktar. Du kan identifiera och analysera termodynamiska samband samt utföra värmetekniska beräkningar.

Yrkesengelska, 10 YH-p

Kursen ger dig kunskaper i hur begrepp och uttryck som berör VVS-branschen benämns på engelska. Du får kompetenserna att kunna hantera engelska relaterad till yrkesområdet, både skriftligt och muntligt.

Samarbetspartners

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar. Flera företag och branschorganisationer ger utbildningen sina varmaste rekommendationer.