Vårt gemensamma uttryckssätt.

Hur vi uttrycker oss grafiskt spelar stor roll för vårt varumärke. Om vi är konsekventa och samstämmiga uppfattas vårt varumärke som stabilt och starkt. Gör vi det inte, uppfattas vi som splittrade. Vår grafiska profil ger oss gemensamma riktlinjer för hur en rad grafiska nyckelelement ska utformas och arbetas med. Exempel på dessa är logotyp, färgval och typsnitt.

Logotyp

Logotypen är den främsta symbolen för vårt varumärke. I den ryms alla de värderingar som vi själva står för.

Färger

Att arbeta konsekvent med profilfärger, är ett bra och effektivt sätt att skapa omedelbar igenkänning hos betraktaren.

Typografi

Våra typsnitt stärker vår profil. Därför är det viktigt att använda typsnitten konsekvent för att skapa igenkänning och ett starkare varumärke.

Grafiska element

Våra grafiska element består av en pratbubbla och en tankebubbla som ofta används ihop för att förtydliga och förstärka TUCs visuella identitet.

TUC Alumni

TUC Alumni är det av våra varumärken som vänder sig till våra tidigare studerande.

TUC Academy

TUC Academy vänder sig till våra företagskontakter och samarbetspartners.

Urmakarskolan

Urmakarskolan är den enda skolan av sitt slag i Sverige.