Exakt den kompetens som arbetsmarknaden efterlyser.

Program inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan, YH, är en statlig eftergymnasial utbildningsform och programmen svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya program startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till programmen är aktiva i planering och genomförande. Branschrepresentanter sitter med i programmens ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. En del av program inom YH består av praktik. Det praktiska lärandet inom yrkeshögskolan kallas LIA vilket är en förkortning för ”lärande i arbete”.

Programmens längd varierar, men de flesta är mellan ett och två år och spänner över en rad olika områden, alla bristyrken.

Samtliga program är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från CSN. Programmen är avgiftsfria.

Programmen kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen beroende på den nivå som programmens innehåll ligger, SeQF 5 eller 6.